ارزش گذاری برند رایتل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران،

2 کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

چکیده

برند، از ارزشمندترین دارایی های نامشهود و عامل تمایز شرکت ها برای مشتریان است. ارزش مالی برند در
مدیریت استراتژیک، تعاملات مالی و دعاوی قضایی کاربرد دارد. با فراهم شدن امکان پذیرش ارزش مالی برند
بعنوان وثیقه بانکی خصوصا برای صنایعی که نیازمند سرمایه گذاری مداوم و راهکارهای تامین مالی هستند،
مشخص بودن ارزش مالی برند شرکت، مزیتی در اخذ تسهیلات محسوب می شود. صنعت ارتباطات، از جمله این
نوع صنایع بوده و بنابراین برآورد ارزش مالی برند در این صنعت حائز اهمیت است. در این پژوهش با هدف
ارزش گذاری مالی برند صنعت اپراتورهای تلفن همراه، به بررسی روش های موجود برای ارزش گذاری برند، صنعت
اپراتورهای تلفن همراه و سپس ارزش گذاری شرکت رایتل به عنوان مطالعه موردی پرداختیم. انتخاب مدل
مناسب ارزش گذاری از روش تاپسیس انجام و دو مدل Intangible Business و Financial World انتخاب شد.
انتخاب دو روش، برای سنجش اعتبار ارزش نهایی ارزش گذاری انجام شد. با به کارگیری مفهوم عدد موقعیت
برای هر یک از روش ها نشان داده شد که حساسیت آن ها نسبت به ورودی، کم و نتایج آن ها بطور نسبی قابل
اعتماد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rightel Brand valuation

نویسندگان [English]

  • Payam Hanafizadeh 1
  • Azadeh Rad 2
1 Associate Professor at Allameh-Tabatabae University
چکیده [English]

Brand is one of the most valuable intangible assets and is a factor for distinguishing companies in customers' point of view. To value brands, many methods and models have been invented in the past three decades by researchers and consultant companies. Financial value of brand can be used for strategic management, financial transactions and litigation purposes. Since financial value of brands has been recently accepted as security for borrowing loans from Iranian banks, specified brand's financial value would be a privilege in winning funding opportunities. Especially for companies with continuing need of investment, this would be an appropriate method of financing. A great example of such companies is telecommunication service providers. Therefore calculating financial value of brand in this sector seems to be of paramount importance. With this in mind, the two most popular valuation models, Intangible Business and Financial World were applied to calculate Rightel's brand value as a case study in telecommunication industry. The results didn't show noticeable difference between the calculated values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Equity
  • brand valuation
  • telecommunication industry
  • Intangible Business model
  • Financial World model
اسداله، هوشنگ، حمیدی‌زاده، محمدرضا، دری، بهروز، کریمی‌علویجه، محمدرضا، (1388)، توسعه مدل ارتباطی بین ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری با عملکرد برند در بازار: مطالعه موردی برندهای لبنی در بازار تهران، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره‌های 15 و16، صفحات 52-76.
باغبان، علی. موسوی، سیدعباس. ارزش نام تجاری. (1383)، مجله تدبیر. شماره 149، صفحات 44-48
حسینیون، سیدسعید، 1392. "ارزش‌گذاری مدل کسب و کار به عنوان یک دارایی نامحسوس با رویکرد مطالعه موردی در یک کسب‌و‌کار الکترونیک". پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مهندسی مالی، دانشکده فنی و مهندسی مهندسی، دانشگاه علم‌و‌فرهنگ تهران.
حنفی‌زاده، پیام. فاضلی‌نیا، مسعود، (1390)، ارزش‌گذاری برند بانک‌ها میتنی بر مدل‌های ارزش‌گذاری برند با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره Topsis(مطالعه موردی: بانک ملت، پاسارگاد و پارسیان). مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار. شماره یازدهم. صفحات 81-156
داموداران، آثوراث، (1390)، نیمه پنهان ارزش‌گذاری: ارزش‌گذاری شرکت‌های سنتی و شرکت‌های مبتنی بر تکنولوژی و اقتصاد جدید، ترجمه حنفی‌زاده، پیام. یزدانی. نصیری، سعید. چاپ اول، تهران: نشر ترمه.
صابرشیخ، رضا، (1392)، "شناسایی پارامترهای تعیین‌کننده ارزش نام تجاری و ارائه الگویی برای قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری برند شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری". پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
Alamro, Ahmed, Rowley, Jennifer. (2011). Antecedents of brand preference for mobile telecommunications services. Journal of Product & Brand Management, Vol. 20 Iss 6 pp. 475 - 486
Al-Debei, Mutaz M., Ramzi, El-Haddadeh, Avison, David. (2008). Towards a Business Model for  Cellular Network and  Telecommunication Operators:  A Theorical Framework. UKAIS, 13th Annual Conference
Aruldoss, Martin, Lakshmi, T. Miranda, Venkatesan, V. Prasanna. (2013). A Survey on Multi Criteria Decision Making Methods and Its Applications. American Journal of Information Systems, Vol. 1, pp. 31-43
Aydin, Serkan, Özer, Gökhan. (2005). The analysis of antecedents of customer loyalty in the Turkish mobile telecommunication market. European Journal of Marketing, Vol. 39 Iss 7/8 pp. 910 – 925
Baitol Islam, Mohammad, Rima, Afroja R. (2013). Factors Affecting Customer Experience in Telecommunication Services and its Importance on Brand Equity: A Study on  Telecommunication Companies in Bangladesh. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, vol. 5, No. 8
Bharadwaj, Sunder G., Varadarajan, P. Rajan, Fahy, John. (1993). Sustainable Competitive Advantage in Service Industries: A Conceptual Model and Research Proposition. Journal of Marketing, Vol. 57, No. 4, pg. 83
Blackett, Tom. (1991). Valuation of Brands. Journal of Marketing Intelligence & Planning, Vol. 9, No. 1, pp. 27-35
Boohene, Rosemond, Agyapong, Gloria K. Q., (2011). Analysis of the Antecedents of Customer Loyalty of Telecommunication  Industry in Ghana: The Case of Vodafone (Ghana). International Business Research, vol. 4, No. 1
Chiu, Yu-Jing, Chen, Yuh-Wen. (2007). Using AHP in patent valuation. Mathematical and Computer Modeling, Vol. 46, pp. 1054-1062
Costea, Adriana. (2006). The Analysis of Telecommunications Sector By The Means of Data Mining Techniques. Journal of Applied Quantitative Methods, Vol. 1, No. 2, pp. 144-150
Fazlzadeh, Alireza, Khoshmaram, Ali, and Feyzipour, Aram. (2011). How quality, value, image, and satisfaction create loyalty at an Iran telecom. International Journal of Business and Management, Vol. 6, No. 8, p271.
Finaticsonline, (2012), “Valuation Fundamentals”, Law College Road, Pune-411004, India
Gallacii, Letizia, (2006), “Telecommunication Industry Report”, eMarketing Services, ICE, Italy
Gupta, Aman, (2008). “Pursuit of the Perfect Order: Telecommunications Industry Perspectives”. BPTrends article
Haigh, David, Knowles, Jonathan. (2004),” Brand valuation: what it means and why it matters”. IAM supplement No.1
Kamakura, Wagner A., Russell, Gary J., (1992). Measuring brand value with scanner data. International Journal of Research in Marketing, Vol. 10, pp. 9-22
Krishnan, Balaji C., Hartline, Micheal D.. (2001). Brand Equity: Is It More Important in Services?.Journal of Service Marketing, Vol. 15, No. 5, pp. 328-342
Lai, Fujun, Griffin, Mitch, Babin, Barry J., How quality, value, image, and satisfaction create loyalty at a Chinese telecom. Journal of Business Research Vol. 62.10, pp. 980-986.
Malik, Muhammad Ehsan, Ghafoor, Muhammad Mudasar, and Hafiz Kashif Iqbal. (2012). Impact of Brand image, service quality and price on customer satisfaction in pakistan telecommunication sector. International journal of business and social science, Vol. 3, No. 23, pp. 123-129.
Mkhize, M., Moja, N.. (2009). The Application of Real Option Valuation Techniques in Cellular Telecommunication Industry in South Africa. Journal of Business Management, Vol. 40
Mohammad Amin, Salmiah, U. Ahamd, Ungku N., Hui, Lim S..(2012). Factors Contributing to Customer Loyalty Towards Telecommunication Serviece Provider. Journal of Social and Beavioral Sciences, Vol. 40, pp. 282-286
Nimako, Simon Gyasi. (2012). Linking quality, satisfaction and behaviour intentions in Ghana’s mobile telecommunication industry. European Journal of Business and Management, Vol. 4, No. 7, pp. 1-17
Parvizi, Narges, Jamshidinavid, Babak, Namamian, Farshid. (2013). Examining Effective Factors Influencing Customer loyalty to Brand. Journal of Applied Environmental and Biological Science, Vol. 3, No. 11, pp. 85-91
Penrose, Noel, Moorhouse, Martin. (1989).The Valuation of Brands. International Journal of Retailing, MIP 7,11/12, pp. 30-33
Pezeshki, Vahid, Mousavi, Alireza, Grant, Susan. (2009). Importance-Performance Analysis of Service Attributes and Its Impact on Decosion Making in the Mobile Telecommunication Industry. Measuring Business Excellence, Vol. 13, Iss 1, pp. 82-92
Ratnatunga, Janek, Ewing, Michael T., (2009). An Ex-Ante Approach to Brand Capability Valuation. Journal of Business Research, No. 62, pp. 323-331
Russell, Abratt, Bick, Geoffery. (2000). Valuing Brands and Brand Equity. International Journal of Applied Management and Interprenershi, available on: http://www.huizenga.nova.edu/Jame/articles/brand-equity.cfm
Salinas, Gabriela, (2009). The International of Valuation Manual: Acomplete overview and analysis of brand valuation techniques methodologies and applications. New York: John Wiley & Sons
Salinas, Gabriela, Ambler, Tim, (2009). A Taxonomy of Brand Valuation Practice: Methodologies and Purposes. Journal of Brand Management, Vol. 17, No. 1, pp. 39-61
Santouridis, Ilias, Trivellas, Panagiotis. (2010). Investigating the impact of service quality and customer satisfaction on customer loyalty in mobile telephony in Greece. The TQM Journal, Vol. 22 Iss 3 pp. 330 – 343
Wang, Wei-Tsong, Li, Hui-Min. (2012). Factors Influencing Mobile Service Adoption: A Brand-Equity Perspective. Internet Research, Vol. 22, Iss 2, pp. 142-179
Wang, Yonggui, lo, Hing-po. (2002). Service quality, customer satisfaction and behavior intentions. info, Vol. 4 Iss 6 pp.50-60
Wilcox, Dixon, Kuo-Chung Chang, H., Grover, Varun. (2001). Valuation of mergers and acquisitions in the telecommunications industry: a study on diversification and firm size. Information & Management, Vol. 38, No. 7, pp. 459-471.