بده وبستان ریسک و بازده: شواهدی از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این تحقیق رابطه بین ریسک و بازده با استفاده از شکل استاندارد مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
( CAPM ( در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. با استفاده از روش شناسی مرتبط با حوزه تحقیقات مالی
پس رویدادی، مدل رگرسیون خطی و مدل رگرسیون چارکی جهت آزمون اعتبار مدل CAPM به کار گرفته شد.
نتایج حاصل از اجرای رویه رگرسیون دو مرحله ای )خطی و چارکی( نشان می دهد که بتا به عنوان معیار ریسک
سیستماتیک نمی تواند تفاوت بازده مازاد را در بین سهام توضیح دهد. همچنین، نتایج نشان می دهد که ریسک
منحصر به فرد می تواند بازده مازاد را توضیح دهد، البته رابطه بین ریسک منحصر به فرد با بازده مازاد در
چارک های مختلف بازدهی سهام متفاوت است. به عنوان نتیجه گیری کلی، می توان بیان کرد که لااقل با استفاده
از شاخص کل بورس به عنوان نماینده سبد بازار، مدل CAPM نمی تواند قیمت سهام را تبیین کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk-Return Tradeoff: Evidence of Capital Assets Pricing Model

نویسندگان [English]

  • Roohollah Farhadi 1
  • Ali Saghafi 2
  • Mohammad Taghi Taghavifard 3
چکیده [English]

In this research, return and risk tradeoff examined using standard form of Capital Assets Pricing Model (CAPM) in Tehran Securities Exchange (TSE). Using a methodology related to the field of Ex post facto studies in financial researches, OLS and Quantile regression model was used for test of CAPM. Results of running (linear and Quantile) two stage regression show that beta as systematic risk proxy cannot explain excess returns difference. Results show also unique risk can explain excess returns, although relation of unique risk and excess return is variant in different quartile of returns. As a conclusion, it can be stated that at least using of TSE Index as proxy of market portfolio, CAPM model does not explain stock prices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Assets Pricing Model
  • Beta
  • Ex post facto studies
  • two stage regression
  • unique risk
بادی، کین و مارکوس، (1393)، مدیریت سرمایه­گذاری (جلد اول). ترجمه: شریعت­پناهی، مجید؛ فرهادی، روح‌اله؛ ایمنی­فر، محمّد، (چاپ دوم)، انتشارات بورس.
خانی، عبداله، ابراهیم زاده، آسو (1390). آزمون مدل شرطی چند عاملیCAPM در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران، 16، 55-31.
مصدق، سعید (1384). بررسی رابطه ریسک و اندازه با بازده در شرایط مختلف بازار در بورس اوراق بهادار تهران (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه شهید بهشتی، ایران.
Amihud, Y., Mendelson, H., (1991), Liquidity, Asset Prices and Financial Policy, Financial Analysts Journal, 47, p. 56–66.
Baillie, R., & R. DeGennaro. (1990), Stock returns and volatility. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 25, 203–214.
Banz, R. W., (1981), The Relationship between Return and Market Value of Common Stock: Earnings Yield, Journal of Financial Economics, 9(1), p. 3-18.
Basu, S., (1983), The Relationship between Earnings Yield, Market Value and Return for NYSE Common Stocks: Further Evidence, Journal of Financial Economics, 12, p. 129–156.
Black, F., Scholes, M. S., (1974), The Effect of Dividend Yield and Dividend Policy on Common Stock Prices and Returns, Journal of Financial Economics, 1, p. 1–22.
Black, F., Scholes, M. S., (1974), The Effect of Dividend Yield and Dividend Policy on Common Stock Prices and Returns, Journal of Financial Economics 1, p. 1–22.
Breen, W., Glosten, L., & Jagannathan, R. (1989). Economic significance of predictable variations in stock index returns. Journal of Finance, 44, 1177–1189.
Campbell, J. (1987), Stock returns & the term structure. Journal of Financial Economics, 18, 373-399.
Chiang, T. C. and Li, J. (2012), Stock returns and risk: Evidence from quantile. Journal of Risk and Financial Management, 5, 20-58.
Fama, E. F., MacBeth, J. D., (1973), Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests, Journal of Political Economy, 81(3), p. 607-636.
Ghysels, E.; Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2005), There is a risk-return tradeoff after all. Journal of Financial Economics, 76, 509–548.
Glosten, L., Jagannathan, R. & Runkle, D. (1993), Relationship between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48, 1779-1802.
Harrison, P., & Zhang, H. (1999), An investigation of the risk and return relation at long horizons. Review of Economics and Statistics, 81, 399–408.
Harry Markowitz (1952), “Portfolio Selection,” Journal of Finance, 7, 77-91.
John Lintner (1965), “The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets”, Review of Economics and Statistics, 47, 13-37.
Kahneman, D. and A. Tversky. (1979), Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica 47: 263–291.
Lettau, M., & Ludvigson, S. (2002), Measuring and modeling variation in the risk-return tradeoff. In Handbook of Financial Econometrics, Y. Ait-Sahalia and L. Hansen, eds. North-Holland, Amsterdam.
Merton, R. (1973), An intertemporal capital asset pricing model. Econometrica, 41, 867– 87.
Merton, R. (1980), On estimating the expected return on the market: An exploratory investigation. Journal of Financial Economics, 8, 323-361.
Mossin, J., (1968), Optimal Multi-Period Market Portfolio Policies, Journal of Business, 4(2), p. 215-229.
Richard Roll and Stephen a. Ross. (1995), “On the Cross_Sectional Relation between Expected Return and Betas,” Journal of Finance, 50, pp. 185–224.
Richard Roll. (1977), “A Critique of the Asset Pricing Theory’s Tests: Part I: On Past and Potential Testability of the Theory,” Journal of Financial Economics 4.
 Rosenberg, B., Reid, K., Lanstein, R., (1985), Persuasive Evidence of Market Inefficiency, Journal of Portfolio Management, 11, p. 9–17.
SHARPE, W.F. (1964), “Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk”, Journal of Finance, 19, 425-442.