ارتباط بین گریز مالیاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این پژوهش ارتباط بین گریز مالیاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس داده های 07 شرکت طی سال 3131 تا 3137 بررسی شده است. در این
راستا دو فرضیه تدوین و جهت آزمون آن ها از روش رگرسیون لجستیک و داده های تابلویی استفاده شده است.
نتیجه حاصل از فرضیه اول نشان می دهد که گریز مالیاتی ارتباط مثبتی با ریسک سقوط قیمت سهام )متغیر
نوسان پایین به بالا( دارد. یافته فوق با این دیدگاه سازگار است که گریز مالیاتی این امکان را فراهم می کند که
مدیران اخبار بد در شرکت را برای مدت طولانی نگهداری و انباشته کنند. هنگامی که توده اخبار منفی انباشته
به نقطه اوج رسیده و به یکباره وارد بازار می شود، منجر به افزایش ریسک سقوط قیمت سهام می گردد. با این
حال، فرضیه دوم مبنی بر تاثیر ساز و کارهای نظارتی خارجی قوی مانند مالکان نهادی و مدیران غیر موظف بر
رابطه بین گریز مالیاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام، تایید نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Tax Evasion and Future Stock Price Crash Risk: Evidence from Companies Listed in Tehran Stock Exchange (TSE)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Moradi 1
  • Mohammadali Bagherpour Velashani 2
  • Amin Rostami 3
چکیده [English]

In this study, the relationship between tax evasion and future stock price crash risk of Companies listed in Tehran stock exchange (TSE), based on data from 70 companies during the years 2005-2012 is examined. To do this, two hypothesis were specified. The statistical methods used in testing hypotheses are logistic and panel data regression. Findings show that tax evasion is positively associated with future stock price crash risk. This finding is consistent with the following view: Tax avoidance facilitates managerial rent extraction and bad news hoarding activities. The hoarding and accumulation of bad news for extended periods lead to stock price crashes when the accumulated hidden bad news crosses a tipping point, and thus comes out all at once. Moreover, the second hypothesis, the positive relation between tax evasion and crash risk is attenuated when firms have strong external monitoring mechanisms such as institutional investors and non executive directors, was not approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tax evasion
  • Future Stock Price Crash Risk
  • Institutional investors
  • Non Executive Directors
  • logistic regression
  • Panel data

باقرپور ولاشانی، محمدعلی؛ باقری، مصطفی؛ خادم، حمید؛ و حسینی پور، رضا (1391). "بررسی عوامل مالی و غیرمالی موثر بر گریز مالیاتی با استفاده از تکنیک های داده کاوی: صنعت خودرو و ساخت قطعات"، مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 34، صص 44-22.

عزیزخانی، فاطمه؛ و افشاری، غلامرضا. (1384). "فرار مالیاتی و تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی و توزیع درآمد". مجلس و پژوهش، سال 12، شماره 49-50، ص 395-422.
فروغی، داریوش؛ میرزایی منوچهر؛ و رسائیان، امیر (13پ91). "تأثیر فرار مالیاتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پژوهشنامه مالیات، دوره 20 (شماره 13)، صص 102-71.
مرادی، مهدی؛ رستمی، امین؛ و تقی زاده، رضا (1392). "بررسی عوامل مؤثر بر فرار از پرداخت مالیات با تأکید بر عوامل فرهنگی"، پژوهشنامه مالیات، دوره 21 (شماره 18)، صص 202-181.
موسوی جهرمی، یگانه؛ طهماسبی بلداجی، فرهاد؛ و خاکی، نرگس. (1388). "فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده : یک مدل نظری". فصلنامه تخصصی مالیات، شماره پنجم (مسلسل 53)، ص 27-38.
Andreou, P.C., Antoniou, C., Horton, J., C. Louca (2012). “Corporate Governance and Stock Price Crashes.” Available At URL: Http://Www.Ssrn.Com.
Andreou, P.C., Antoniou, C., Horton, J., C. Louca (2013). “Corporate Governance and Firm-Specific Stock Price Crashes.” Available At URL: Http://Www.Ssrn.Com.
Atwood, T.J., Drake, M.S. and Myers, L.A., (2010). Book- Tax Conformity, Earnings Persistence and the Association between Earnings and Future Cash Flow. Forthcoming Journal of Accounting and Economics.
Bleck, A. and Liu, X., (2007). Market Transparency and the Accounting Regime. Journal of Accounting Research, 45, 229–256.
Bradshaw, M. T., Hutton, A. P., Marcus, A.  J., H. Tehranian (2010). “Opacity, Crashes, and the Option Smirk Curve.” SSRN elibrary.
Bushman, R. and Smith, A., (2001). Financial Accounting Information and Corporate Governance. Journal of Accounting and Economics, 32, 237-333.
Callen, J. L., and Fang, X. (2013). “Institutional Investor stability and Crash Risk: Monitoring or Expropriation?” Journ al of Banki ng & Finance.
Chen, J., Hong, H., Stein, J. )2001(. “Forecasting Crashes: Trading Volume, Past Returns, and Conditional Skewness in Stock Prices.” Journal of Financial Economics, Vol. 61, pp. 345–381.
Chen, K.-P., Chu, C.Y.C., (2005). Internal control versus external manipulation: a model of corporate income tax evasion. The RAND Journal of Economics, 36, 151–164.
Chen, S., Chen, X., Cheng, Q. and Shevlin, T., (2010). Are Family Firms More Tax Aggressive than Non-Family Firms? Journal of Financial Economics, 95, 41–61.
Crocker, K.J., Slemrod, J., (2005). Corporate tax evasion with agency costs. Journal of Public Economics, 89, 1593–1610.
Desai, M. and Dharmapala, D., (2009a). Corporate Tax Avoidance and Firm Value. Review of Economics and Statistics, 91, 537–546.
Desai, M. and Dharmapala, D., (2009b). Earnings Management, Corporate Tax Shelters, and Book-Tax Alignment. National Tax Journal, 62, 169–186.
Desai, M., Dharmapala, D., (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. Journal of Financial Economics, 79, 145–179.
Dhaliwal , D.S., Huang, S.X., Moser, W. and Pereira, R., (2011). Corporate Tax Avoidance and the Level and Valuation of Firm Cash Holdings. Availble at URL: Http://Www.Ssrn.Com.
Feinstein, J. S., (1991). An econometric analysis of income tax evasion and its detection. RAND Journal of Economics, 22, 14–35.
Hanlon, M. and Slemrod, J., (2009). What Does Tax Aggressiveness Signal? Evidence from Stock Price Reactions to News about Tax Shelter Involvement. Journal of Public Economics, 93, 126-141.
Hanlon, M., Heitzman, S., (2010). A review of tax research. Journal of Accounting and Economics, 50, 127–178.

Hong, H. and J. C. Stein (2003). “Differences of Opinion, Short-sales Constraints, and Market Crashes.” The Review of Financial and Studies, Vol. 16, No. 2, pp. 487-525.

Hutton, A.P., Marcus, A.J. and Tehranian, H., (2009). Opaque Financial Reports, R2, and Crash Risk. Journal of Financial Economics, 94, 67-86.
Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels. Journal of Econometrics. No. 115, pp. 53-74.
International Bureau of Fiscal Documentation, (2001). International Tax Glossary (4th Ed.). Amsterdam, Netherlands: IBFD Publications.
Jin, L., Myers, C.S., (2006). R2 around the world: new theory and new tests. Journal of Financial Economics, 79, 257–292.
Khan, M. and R. L. Watts (2009). “Estimation and Empirical Properties of a Firm-Year Measure of Accounting Conservatism.” Journal of Accounting and  Economics, Vol. 48, pp. 132-150.
Kiabel, B.D., & N. G. Nwokah, (2009). Curbing Tax Evasion and Avoidance in Personal Income Tax Administration: A Study of the South-South States of Nigeria. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences
Kim, J.B., Li, Y. and Zhang, L., (2011). Corporate Tax Avoidance and Stock Price Crash Risk: Firm-Level Analysis. Journal of Financial Economics, 100, 639–662.
Kim, J.-B., Zhang, L., (2010). Does accounting conservatism reduce stock price crash risk? Firm-level evidence. Unpublished Working Paper, City University of Hong Kong.
Levin, A., Lin, C. F., & Chu, J. (2002). Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties. Journal of Econometrics. No.108, pp. 1-24.
Mason, R., & L. D. Calvin, (1978). A study of admitted income tax evasion. Law & Society Review, 13, 73–89.
Mason, R., & L. D. Calvin, (1984). Public confidence and admitted tax evasion. National Tax Journal, 37, 489–496.
Kulić, M, (2005). Economic and Social Aspects of Tax Evasion. Faculty of Business Studies, Megatrend University of Applied Sciences, Belgrade, 177-195.
Slemrod, J., (2004). The economics of corporate tax selfishness. National Tax Journal, 57, 877–899.
Varma, K. N., & A. N. Doob, (1998). Deterring economic crimes: The case of tax evasion. Canadian Journal of Criminology, 40, 165–184.