بررسی تأثیر تصمیمات مالی بر ارزش شرکت ها با فرصت های سرمایه گذاری کم و مازاد وجوه نقد در بورس تهران

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا )س(

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه علوم تحقیقات تبریز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه الزهرا )س(

چکیده

هدف از این مقاله بررسی نحوه اثرگذاری تصمیم گیری های مالی بر ارزش بازار شرکت های با مازاد وجوه نقد و
شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری کم است. تصمیم گیری های مالی را می توان از سه جنبه ی تصمیمات
سرمایه گذاری، سیاست های بدهی و سیاست های تقسیم سود بررسی کرد. بدین منظور داده های 321 شرکت در
بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 3111 تا 3111 جمع آوری شدند. فرضیه ها با توجه به روش داده های
پانل و مدل های رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در شرکت های با
فرصت سرمایه گذاری کم، سرمایه گذاری ها کمتر و بدهی ها بیشتر ارزش گذاری می شوند و سهامداران برای توزیع
سود نقدی ارزش بیشتری قائل هستند. همچنین نتایج مشابهی برای شرکت های با مازاد وجوه نقد به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Financial Decisions on Valuation of Firms with Excess Cash flow and Firms with Low Investment Opportunities in TSE

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Abbasi 1
  • Hossein Akhzari 2
  • Elaheh Pouralikhani 3
چکیده [English]

The purpose of this paper is to investigate the effect of financial decisions on the market value of firms with excess cashflow and firms with low investment opportunities. Financial decisions can be seen from three aspects, which are investment decisions, dividend policy, and debt policy. The data of 123 publicly traded companies in Tehran Stock Exchange were collected from the years 1383 to 1387. The hypotheses were analyzed, using panel data method and multiple regression models. The results indicated that in the firms with low investment opportunities, investments are understated, while debts are overstated. Moreover, in this kind of firms, shareholders were interested in more cash dividends. Analysis showed the same results for the firms with excess cashflow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market value
  • Excess cashflow
  • investment opportunities
  • Capital Structure
  • Cash Dividends
اسماعیلی، محمد.(1390)، "بررسی تاثیر نگهداری وجوه نقد مورد انتظار بر عملکرد آتی و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی.
بختیاری، محمود. (1382)؛ "بررسی و مقایسه تاثیر سود هر سهم، سود تقسیمی هر سهم و نرخ رشد سود شرکت بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه امام صادق (ع).
تهرانی، رضا؛ حصارزاده، رضا. (1388)، "تأثیر جریان های نقدی آزاد و محدودیت در تأمین مالی بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری"، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره سوم، پاییز 1388، صص 50- 67.
رحیمی، علیرضا. (1389)"بررسی تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر میزان وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
رضوانی راز، کریم، حقیقت، حمید. (1384)، " بررسی رابطه بین جریان های نقد آزاد و میزان بدهی با در نظر گرفتن فرصت های سرمایه گذاری و اندازه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه پژوهشگر شماره 5، صص. 57-50.
مشایخ، شهناز؛ شاهرخی، سیده سمانه؛(1385)، "عوامل موثر بر ساختار سرمایه" مجله حسابدار؛ سال بیست و یکم، شماره 176، صص 19-13.
نوروش، ایرج؛ یزدانی، سیما. (1389)، "بررسی تأثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی، سال دوم، شماره دوم، شماره پیاپی (4)، تابستان 1389، صص 48- 35.
وستون، بریگام(مؤلف)؛(1382)، "مدیریت مالی" جلد دوم، عبده تبریزی، حسین؛ حنیفی، فرهاد(مترجمان)؛ تهران، انتشارات آگاه.
هاشمی، عباس؛ صادقی، محسن؛ سروش‌یار، افسانه. (1389). "ارزیابی نقش کیفیت سود بر الگو، شیوه تأمین مالی و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سال دوم، شماره ششم.
Almeida, H., Campello, M., Weisbach, M.S., (2004). “The cash flow sensitivity of cash”. Journal of Finance 59, 1777–1804.
Antoniou, Gunny & Paudyal, (2002). “determinance of corporate capital structure: Evidence from European countries“, working paper available at hhh://www.ssrn.com
Biddle, G. and Hilary, G. (2006). “ Accounting quality and Firm-level capital investment”. The Accounting Review, Vol. 81, p. 963-982.
Dittmar, A., J. Mahrt-Smith, and H. Servaes, (2003), International corporate governance and corporate cash holdings, Journal of Financial and Quantitative Analysis 38, 111–133.
D’Mello, R., Krishnaswami, S., Larkin, P.J., (2005). “An Analysis of the Corporate Cash Holding Decision”. Working paper Available at http://www.ssrn.com./
Edward, Lee and Ronan Powell.(2009).”Excess cash holdings and shareholder value”. Working paper Available at http://www.ssrn.com./abstract=1585623
Ferreira, M. A., and A. Vilela, (2004), Why do firms hold cash? Evidence from EMU countries, European Financial Management 10, 295–319.
Garcia, L. M. (2009).” Analyzing the effect of excess cash accumulation on financial decisions”. Working paper Available at http://www.ssrn.com.
Garcia-Teruel, P. J., and P. Martinez-Solano, (2008), On the determinants of SME cash holdings: evidence from Spain, Journal of Business Finance and Accounting 35, 127– 149.
Gaver, J. J. and Gaver, K. M. (1993). “Additional evidence on the association between the investment opportunity set and corporate financing, dividend and compensation policies”. Journal of Accounting and Economics, Vol. 16, p. 125-160
Goyal, V., Lehn, K. and Racic, S. (2002).” Growth opportunities and corporate debt policy: the case of the US defense industry”. Journal of Financial Economics, Vol. 64, p. 35-59.
Gul, F. A. (1999). “ Growth opportunities, capital structure and dividend policies in Japan”. Journal of corporate finance , Vol. 5, p. 121-168.
Harford, J., S. Mansi, and W. Maxwell, (2008), Corporate governance and firm cash holdings in the US, Journal of Financial Economics 87, 535-555.
Jensen, M. (1986). “ Agency cost of free cash flow, corporate finance and takeovers”. American Economic Review 76, 323-339
John Wei and Yi Zhang (2008).” Ownership structure, Cash flow and capital investment: Evidence from East Asian economies before the financial crisis”. Journal of Corporate Finance. 14, p. 118-132.
Kevin, Li. (2009). “Expected holding of cash, Future performance and stock return” Working paper Available at http://www.ssrn.com./abstract=1214962.
Kim, C. S., D. Mauer, and A. E. Sherman, (1998), The determinants of corporate liquidity: theory and evidence, Journal of Financial and Quantitative Analysis 33, 335–359.
Kim, J., Kim, H. and Woods, D. (2010).”Determinants of corporate cash-holding levels: An empirical examination of the restaurant industry”. International Journal of Hospitality management.
Lozano, M. B., Miguel, A., and Pindado, J. (2002). “ Papel de la politica de dividendos en las empresas reguladas”. Investigaciones Economicas, Vol. 26, No. 3, p. 447-474.
Lyandres, E., and Zhdanov, A. (2005). “underinvestment or overinvestment: the effect of Financial leverage on investment”. Working paper Available at http://www.ssrn.com.
Mikkelson, W., and M. Partch, (2003), “Do persistent large cash reserves hinder performance? “ Journal of Financial and Quantitative Analysis 38, 275-294.
Morgado, A. and Pindado, J. (2000).” The underinvestment and overinvestment hypothesis: an analysis using panel data”. Instituto Politecnico de Coimbra, Working paper Available at http://www.ssrn.com.
Myers, S. C. (1977). “Determinants of corporate borrowing”. Journal of Financial Economics, Vol. 5, p 147-176.
Myers, S. C., and N. S. Majluf, (1984), Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have, Journal of Financial Economics 20, 293–315.
Opler, T., L. Pinkowitz, R. Stulz, and R. Williamson, (1999), The determinants and implications of corporate cash holdings, Journal of Financial Economics 52, 3–46.
Ozkan, A., Ozkan, N., (2004). “Corporate cash holdings: An empirical investigation of UK companies”. Journal of Banking & Finance 28, 2103–2134.
Schooley, D. K. and Barney, L. D. (1994).” Using dividend policy and managerial ownership to reduce agency cost”. Journal of Financial Research, Vol. XVII, No. 3, p. 363-373.
Smith, C. W. and Watts, R. L. (1992). “ The investment opportunity set and corporate financing, dividend and compensation policies”. Journal of Financial Economics, Vol. 32, p. 263-292.
Stulz, R. (1990). “Managerial Discretion and optimal financial policies”. Journal of Financial Economics, Vol. 26, p. 3-28
Sung C. Bae., ( 2009). "On the interactions of financing and investment decisions." Managerial Finance 35 (No. 8 ), 691- 699.
Umutlu M., ( 2009) "Firm leverage and investment decisions in an emerging market".Springer Science&Business Media B.V.
Verdi, R. S., (2006), Financial reporting quality and investment efficiency, working paper, Available at http://www.ssrn.com