بررسی رابطۀ بین سرمایه گذاران نهادی و همزمانی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکدة علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران )نویسنده مسئول(

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشکدة علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

حضور گسترده سرمایه گذاران نهادی به عنوان گروهی از سرمایه گذاران به واسطه دسترسی به منابع عظیم
مالی، دارای پیامدهای مهمی هم برای تصمیمهای شرکتی و هم برای رفتار قیمت سهام بوده است که این امر از
فعالیتهای نظارتی که سرمایه گذاران انجام می دهند، نشأت میگیرد. استفاده سرمایه گذاران نهادی از توانایی-
هایشان برای نظارت بر مدیریت و عملکرد شرکت، تابعی از میزان سرمایه گذاری آنها است. هدف این تحقیق
بررسی ارتباط بین سرمایه گذاران نهادی و همزمانی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران است؛ لذا در این تحقیق سرمایه گذاران نهادی برحسب میزان انگیزه و تمایلشان جهت کنترل و
نظارت بر شرکتها، به دو گروه سرمایه گذاران نهادی پایدار )بلندمدت( و ناپایدار )موقت( تقسیم شدهاند تا رابطه
آنها با همزمانی قیمت سهام مورد بررسی قرار گیرد. همزمانی قیمت سهام درجه ای از اطلاعات بازار و صنعت
است که در قیمت سهام منعکس میشود و معیار سنجش آن، نسبت ریسک سیستماتیک تقسیم بر ریسک
غیرسیستماتیک است. جهت انجام بررسیهای مورد نظر، 05 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار در طی سال-
های 6831 تا 6835 به عنوان نمونه انتخاب شده و برای آزمون فرضیهها از روش دادههای ترکیبی )تابلویی(
استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از وجود ارتباط منفی معناداری بین سرمایه گذاری نهادی و همزمانی
قیمت سهام میباشد. هم چنین، یافته ها نشان میدهد که بین پایداری سرمایه گذاران نهادی و همزمانی قیمت
سهام رابطه منفی معناداری وجود دارد در حالیکه بین ناپایداری سرمایه گذاران نهادی و همزمانی قیمت سهام
رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Relationship between Institutional Investors and Stock Price Synchronicity in Listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Yahya Kamyabi 1
  • Batool parhizgar 2
چکیده [English]

Wide spread presence of institutional investors as a group of investors for corporate decisions and the behavior of stock prices through massive financial sources have important implications. This is a regulatory activity that investors do, emanate. Institutional investors use their ability to monitor and manage corporate performance that is a function of their investment. The goal of this paper is examine the relationship between institutional investors and stock price synchronicity in listed companies in Tehran Stock Exchange. Also in this research institutional investors had classified into two groups, in terms of motivation and desire to control and monitor companies: stable (long-term) and transient (temporary). They examined the relationship of stock price synchronicity. Price synchronicity is degree of market and industry information that reflected in the stock price. And its evaluation scale is systematic risk divided by non systematic risk.To examine this, 50 companies listed on the Stock Exchange during the years 1386 to 1390 as sample were chosen. And to test the hypothesis is used from pooled data (panel data). The results showed a significant negative correlation between institutional investors and stock price synchronicity. Also the findings show a significant negative correlation between the stability of institutional investors and stock price synchronicity and there is significant positive relationship between transient institutional investors and stock price synchronicity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agency problem
  • Institutional investors
  • Stock Price Synchronicity
احمدپور، ا. و پیکرنگار قلعه رودخانی، ص. (1390). تبیین رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و همزمانی قیمت در بورس اوراق بهادار. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 4(16):151-91.
حساس یگانه، ی.؛ مرادی، م. و اسکندر، ه. (1387). بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت، بررسی های حسابداری و حسابرسی، 15(52): 122-107.
دیانتی، ز.؛ مرادزاده، م. و محمودی، س. (1391). بررسی تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر کاهش ریسک سقوط (ریزش) ارزش سهام. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1(2): 18-1.
رحمانی، ع.، حسینی، ع. و رضاپور، ن. (1389). رابطه مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام در ایران. بررسی های حسابداری و حسابرسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 17(61): 54-35.
رحیمیان، ن.؛ رضاپور، ن. و اخضری، ح. (1390). نقش مالکان نهادی در کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، 11(450):81-68.
علیقلی، م. و جلیلیان، ع. (1391). بررسی رابطه میان سرمایه گذاران نهادی بلندمدت/  موقت و مدیریت مؤثر سود. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 1(4): 42-27.
فخاری، ح. و طاهری، ع. (1389). بررسی رابطه سرمایه­گذاران نهادی و نوسان­پذیری بازده سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های حسابداری مالی، 2(4): 172-159.
مدرس، ا.؛ حسینی، م. و رئیسی، ز. (1388). بررسی اثر سهامداران نهادی به عنوان یکی از معیارهای حاکمیت شرکتی بر بازده سهامداران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه اقتصادی، ویژه نامه بورس: 250-223.
مرادزاده فرد، م.؛ ناظمی اردکانی، م.؛غلامی، ر.؛ و فرزانی، ح. (1388). بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 55: 98-85.
نمازی، م. ؛ حلاج، م. و ابراهیمی، ش. (1388). بررسی رابطه ی مالکیت نهادی با عملکرد مالی جاری و آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی­های حسابداری و حسابرسی،16(58): 130-113.
نورنژاد ونوش، م. (1390). کیفیت اقلام تعهدی و همزمانی قیمت سهام. رساله کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری.
نوروش، ا. و ابراهیمی کردلر، ع. (1384). بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد. بررسی­های حسابداری و حسابرسی. 42: 124-97.
Agarwal, P. (2008). Institutional Ownership and Stock Liquidity. Working paper.
An, H. & Zhang, T. (2013). Stock price synchronicity, crash risk, and institutional investors. Corporate Finance. 21: 1-15.
Baik, B., Kang, J. K., Kim, J. M., )2010(. Local institutional investors, information asymmetries, and equity returns. Financ. Econ. 97: 81-106.
Bohl, M., Brzezcynski, J., Wilfling, B, (2009). Institutional investors and stock returns Volatility: Emperical evidence from a natural experiment, Journal of Banking & Finance, 33: 627-639 .
Bushee, B.J., Goodman, T.H., )2007(. Which institutional investors trade based on private information about earnings and returns? J. Account. Res. 45: 289–321.
Cornett, M. M., Marcuse, A., Saunders, A. (2007). The impact of institutional ownership on corporate operating performance. Journal of Banking & Finance, 31: 1771-1794.
Cueto, Diego, C. (2009). Market Liquidity and Ownership Structure with weak protection for minority shareholders: evidence from Brazil and Chile. Working paper. http://ssrn.com/.
Durnev, A., Morck, B., Yeunge, P. Z.(2003). Does Greater Firm-Specific Return Variation Mean More or Less Informed Stock Pricing?, Journal of Accounting Research, 41(5): 797-836.
Gompers, P.A., Metrick, A., )2001(. Institutional investors and equity prices. Q. J. Econ. 116(1): 229–259.
Haggard, K.S., Martin, X., Pereira, R., )2008(. Does voluntary disclosure improve stock price informativeness? Financ. Manag. 37: 747–768.
Hutton, A., Marcus, A., Tehranian, H., (2009). Opaque financial reports, R2, and crash risk. Financ. Econ. 94: 67–86.
Jin, L., Myers, S.C., (2006). R2 around the world: new theory and new tests. Financ. Econ. 79: 257–292.
Jing,  Z. (2007). Earnings Quality, Analysts, Institutional Investors and  Stock  Price Synchronicity. ProQuest  LLC, 789 :48-106.
Johnston, J. A. (2009). Accruals quality and price synchronicity, university of Louisiana state & SSRN.
Lee, D. W., Liu, M. H.. (2007). Does More Information in Stock Price Lead to Greater or Smaller Idiosyncratic Return Volatility?, Working Paper.SSRN.
Maug, E., (1998). Large shareholders as monitors: Is there a trade-off between liquidity and control?. Journal of Finance, 53: 65–98.
Morck, R., Yeung, B., Yu, W., (2000). The information content of stock markets: why do emerging markets have synchronous stock price movement?. Financ. Econ. 58: 215–260.
Nesbitt S. L. )1994 .(Long-term Rewards from Shareholder Activism: A Study ofthe 'CalPERS Effect'. Journal of Applied Corporate Finance; 6: 75-80.
Piotroski, J.D., Roulstone, B.T., )2004(. The influence of analysts, institutional investors, and insiders on the incorporation of market, industry, and firm-specific information into stock prices. Account. Rev:  1119–1151.
Roll, R., )1988(. R2. J. Finance 43: 541–566.
Shin-Ping, L., Tsung-Hsien, C., (2009). The Determinants of Corporate Performance: A Viewpoint from Insider Ownership and Institutional Ownership, Managerial Auditing Journal,; 24(3): 233-247.
Shleifer, A., Vishny, R.W., )1986(. Large shareholders and corporate control. J. Polit. Econ: 461–488.
Yan, X.S., Zhang, Z., )2009(. Institutional investors and equity returns: are short-term institutions better informed? Rev. Financ. Stud. 22: 893–924