اوراق بهادارسازی دربازارهای اسلامی در مقایسه با اوراق بهادارسازی در بازارهای عمده دنیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ،واحدشهرقدس،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

2 دانشجوی D.B.A انجمن مهندسی مالی ایران

چکیده

مقاله حاضر مروری است بر روند دارایی های تبدیل شده به اوراق بهادار و نیز اوراق بهادارسازی در بازارهای عمده دنیا و بازارهای اسلامی را مورد مقایسه قرار می دهد. از آنجا که تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در یک دهه گذشته با تغییر و تحولات چشمگیری مواجه بوده ضروری به نظر می رسد تا مروری بر این فرآیند داشته باشیم. از طرف دیگر از آنجا که نیاز به نقدینگی در چارچوب اسلامی به خوبی تشخیص داده شده است در این پژوهش نمونه های مختلف فرآیند اوراق بهادار سازی در قانون اسلامی از جمله اوراق بهادار سازی مبتنی بر مرابحه و اوراق بهادار سازی مبتنی بر اجاره را مورد بررسی قرار می دهیم. در نهایت در می یابیم که فرآیند اوراق بهادارسازی در بازارهای اسلامی نباید در تعارض با اصول اساسی امور مالی اسلامی نظیر امور مالی بدون ربا باشد . این در حالی است که فرآیند اوراق بهادار سازی در بازارهای عمدهدنیا در تعارض با چنین هنجارهایی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Securitization in the Islamic Markets vs. Securitization in Major International one

نویسندگان [English]

  • Zahra Amirhosseini 1
  • Masumeh Ghobadi 2
چکیده [English]

This paper is focusing on the process of securitization, as well as comparing securitization in the major international markets vs. the Islamic one. Since, financing through the issue of securities has seen significant changes in the past decade, it seems necessary to have an overview of the process as well. On the other hand, since the need for liquidity in the Islamic framework has been well- recognized, samples of several securitization processes in the Islamic lawlikemurabaha and ijara-based securitization have been being considered. Finally, we find that the process of securitization in the Islamic markets should not be in conflict with the basic principles of Islamic finance such as finance without riba.Whereas, the process of securitization in major international markets violates these essential norms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Securitization
  • special purpose entity (SPE)
  • originator
  • Investors
تهرانی، رضا؛ ناصرپور، علیرضا و رحیمی، امیرمحمد (1388)، اوراق بهادار سایدکار، ابزاری نوین برای تامین مالی شرکت های بیمه، مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران. تهران
راه نشین، علی؛ تاجمیرریاحی، حامد. مبانی اوراق بهادارسازی، فرانک فبوزی، وینود کوتاری، 1392، چاپ اول، انتشارات ترمه.
سلیمانی، سعید؛ صادقی شاهدانی، مهدی و فطانت، محمد (1393). طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک بیمه ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، سال سوم، شماره 9.
علیزاده، الناز و سیف الدینی، جلال، (1388)، تبدیل به اوراق بهادارسازی املاک و مستغلات، مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران، تهران.
فطانت، محمد و ناصرپوراسد، علیرضا (1387)، مبانی تبدیل به اوراق بهادارسازی ریسک در شرکت های بیمه ای. مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران، تهران.
AsimHameed Khan (2011), “Opportunities in Islamic Securitiztion”. Business Recorder, www.brecorder.com/section/50/40/1116205.
Bakar, Mohd. Daud (1996), ‘Al-Suyulah: The Islamic Concept of Liquidity’, paper presented at the Second Islamic Capital Markets Conference organized by Securities Commission Malaysia at Kuala Lumpur
Cetorelli, N. &Peristiani, S., (2012). “The Role of Banks in Asset Securitization”. FRBNY Economic Policy Reviewk. pp. 47-63.
Gehrid, T. and Kotz, H.H., 2009, Liquidity and trust in financial markets, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i Br. Institute for Research in Economic Evolution.
Jobst, A., (2008). “What is Securitization”. Journal of Finance and Development. Vol. 2.
Kothari, Vinod (2004), “Securitization,A Primer.” www.Vinodkhothari.com/seccon.htm.
Makreska, E., (2013). “The New Improved Process of Securitization”. East-West Jounal of Economics and Business. Vol. XVI, pp.59-72.
Malaysia, S. C., (2002), “Resolution of the Securities Commission Advisory Council of Malaysia, Kuala Lampur: Securities Council of Malaysia”.
Nenovski, T., 2005, Formiranjeceninaproizvodite i nauslugitenakorporativnitebanki, Skopje: NAM Press
Manjoo, A. F., (2005) ,“Securitization: An Important Recipe for Islamic Banks- A Survey, Review of Islamic Economics: Journal of the International Association for Islamic Economics and the Islamic Foundation”, Vol. 9. No.1, pp. 53-74.
ObaidullahM., (2010). “Securitization in Islam”. Handbook of Islamic Banking. Pp. 191-199.
Shabbir, Muhammad (2002), ‘Securitising Islamic financing receivables: a rating agency’s perspective’, paperpresented at the Second International Islamic Banking & Finance Conference on ‘Securitisation& CapitalMarkets: Challenges and Opportunities for Islamic Financial Institutions’, Beirut, Lebanon, 12–13 March