مقایسه آثار ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی استاندارد شده و ارزش افزوده اقتصادی مومنتوم بر بازده سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

در راستای برخورد با تضاد منافع بین سهامداران و مدیران ارزش افزوده اقتصادی شاخص بنیادین برای اندازه
گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت است.. پژوهش حاضر با هدف تاثیر و مقایسه ارزش اقتصادی، ارزش
اقتصادی استاندارد شده، ارزش اقتصادی مومنتوم، بر بازده سهام انجام شده است. جامعه آماری ، شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 8317 تا سال 8318 است که 833 شرکت به عنوان نمونه
آماری می باشد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است.. نتایج
حاکی از رابطه مستقیم و معنی دار هر سه متغیر با بازدهی سهام است و افزایش آن ها منجر به افزایش بازدهی
سهام می شود. ارزش اقتصادی استاندارد شده بیشترین تأثیر را بر بازده سهام داشته و ارزش اقتصادی مومنتوم و
ارزش اقتصادی به ترتیب رتبه های دوم و سوم را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing of the Effects of EVA (Economic Value Added), EVA Spread and EVA Momentum on Stock Return

نویسندگان [English]

  • Zahra Poorzamani 1
  • Hadiseh Arzee 2
چکیده [English]

Economic value added is a fundamental measure for performance evaluation and determination of firms’ value in order to solve conflict of interest between stockholders and managers. The objective of this study is to examine the effect of EVA, EVA Spread and EVA Momentum on return on equity and compare these measures. 133 firms were chosen from Tehran Stock Exchange (statistical population) over years 2008 to 2012. The results showed that all three variables have direct and meaningful relationship with return on equity. EVA Spread is the most effective one and EVA Momentum and EVA are ranked second and third.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EVA
  • EVA Spread
  • EVA Momentum
  • Stock Return
خاکی، غ. ( 1376 )ارزش افزوده راهی برای برای اندازه گیری بهره وری . انتشارات موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی 123-124
 دولو، م. فرتوک زاده، ح.( 1392). سرمایه گذاری مبتنی بر سبک و قابلیت پیش بینی بازده. ، فصلنامه دانش سرمایه گذاری،زمستان 92-8
 رضایی، غ. ( 1380). تاثیر ( وجود رابطه همبستگی بین بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی درارزیابی عملکرد شرکت های صنعت وسائط نقلیه بورس اوراق بهادار تهران . دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی،پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حسابداری
 رهنمای رودپشتی، ف. شاهوردیانی، ش.( 1390). تجزیه و تحلیل ارزش افزوده ، ارزش افزوده اقتصاد ی و ارزش افزوده بازار جهت ارزیابی عملکرد شرکتها. ، فصلنامه بورس اوراق بهادار، ) 8
 مهدوی  غ.، گوینده، ک. ( 1388). رابطه ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با بازده سهام.دانشکده اقتصاد، مدیریت وعلوم اجتماعی دانشگاه شیراز،، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حسابداری.
 Abate, J. A., Grant, J. L., & Stewart III, G. B. (2004). The EVA Style of Investing. Journal of Portfolio Management , 30 (4): 61-72.
 De Wet, J., & du Toit, E. (2007). Return on equity: A popular, but flawed measure of corporate financial performance. South African Journal of Business Management , 38 (1): 59.
 Dranantya, I. V. ( 2011). Effects of eva, eva spread, eva momentum and return on assets on stock return. Universitas Gadjah Mada, Faculty of Economics and Business: 1-66.
 Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2009). Specific Knowledge and Divisional. Performance Measurement. Journal of Applied Corporate Finance , 21 (2): 49-57.
 Keller, G. (2012). Economic Value Added: Measuring Company Company Performance. taken from www.ssrn.com
 Kyriazis, D & Anastassis, Ch. (2007). The Validity of the Economic Value Added Approach: an Empirical Application. European Financial Management, Vol13)1(.
 Ramezani, C. A., Soenen, L., & Jung, A. (2002). Growth, Corporate Profitability, and Value Creation. Financial Analysts Journal , 58 (6): 56-66.
 Stewart, B. (2009). EVA Momentum: The One Ratio That Tells The Whole Story. Journal of Applied Corporate Finance , 21 (2): 74-86.
 Tandelilin, E. (2001). Analisis Investasidan Manajemen Portfolio (1st Edition ed.). Yogyakarta, Indonesia: BPFE.