تجزیه و تحلیل تجربی ابعاد فراکتال بر شاخص بازده نقدی و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل تجربی ابعاد فراکتال بر شاخص بازده نقدی و قیمت سهام شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، شاخص بازده نقدی و قیمت بورس اوراق بهادار
- تهران مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش شاخص بازده نقدی و قیمت در دوره زمانی 1931 1931
میباشد. در این پژوهش با استفاده از تحلیل R/S و توان هرست به بررسی تصادفی بودن سری زمانی بازده نقدی
و قیمت پرداخته شده است. تحلیل R/S به عنوان یک روش غیرخطی قوی برای بررسی سریهای زمانی تصادفی
و تشخیص آنها از سریهای زمانی غیرتصادفی کاربرد دارد که مهمترین مزیت تحلیل R/S عدم وابستگی به نوع
توزیع سری زمانی مربوط است. یافته های حاصل از این پژوهش نشان میدهد که سری زمانی شاخص بازده
نقدی و قیمت مستقل و تصادفی نیست و دارای حافظه بلندمدت میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Empirical analysis of fractal dimensions on cash return and price indices of listed companies of Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Shokrollah Khajavi 1
  • Hadi Abdi Taleb Beigi 2
چکیده [English]

The goal of this research is to empirical analyzing fractal dimensions on cash return and price indices of listed companies of Tehran Stock Exchange. To have access to this goal, cash return and price indices of Tehran Stock Exchange were studied. Statistical sample of research includes cash return and price indices during period 1382 to 1391. Using R/S analysis and Hurst exponent, this research surveys the cash return and price time series being stochastic. To study the stochastic time series and differentiating from time series are not stochastic, R/S analysis is used as an efficient nonlinear method. Distribution type disrelation is the most important advantage of R/S analysis. Results of research show that, cash return and price indices time series are not stochastic and have a long-memory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chaos Theory
  • fractal dimension
  • Hurst Exponent
  • Random Walk
  • Market efficiency
* افشاری، ح. (1382). "بررسی ساختاری قابلیت پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران." بررسی‌های حسابدارای و حسابرسی، شماره 32، ص­ص. 126-103.
* بیدگلی اسلامی، غ.، صادقی باطانی، ع. (1383). "ارائه قواعد فیلتر و مقایسه بازده­ی قواعد فیلتر با روش خرید و نگهداری."  فصلنامه تحقیقات مالی، شماره 18، ص­ص. 26-3.
* تهرانی، ر.، انصاری، ح.، و سارنج، ع. (1387). "بررسی وجود بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون نسبت واریانس." بررسی­های حسابدارای و حسابرسی، شماره 54، ص­ص. 32-17.
* تهرانی، ر.، نمکی، ع.، و هدایتی­فر، ل. (1391). "همبستگی متقابل شاخص­های بورس اوراق بهادار تهرانبا استفاده از تحلیل چندفراکتالی همبستگی­های بدون رند شده." تحقیقات مالی، شماره 1، ص­ص. 68-55.
* جهانخانی، ع.، و عبده تبریزی، ح. (1372). "نظریه بازار کارآی سرمایه." فصلنامه تحقیقات مالی، دوره 1، ص­ص. 23-7.
* خالوزاده، ح.، و خاکی صدیق، ع. و لوکس، ک. (1375). " آیا قیمت سهام در بازار بورس تهران قابل پیش بینی است؟." فصلنامه تحقیقات مالی، شماره 11و12، ص­ص 46-37.
*  خواجوی، ش.، و قاسمی، م. (1385). "فرضیه بازار کارا و مالی رفتاری." فصلنامه تحقیقات مالی، شماره20، ص­ص. 69-49.
* رضائیان،ع.(١٣٨٠). مبانی سازمان ومدیریت.تهران:انتشارات سمت.
*  رهنمای رودپشتی، ف.، و کلانتری دهقی، م. (1393). "مدل‌های مولتی فرکتال درعلوم مالی: ریشه،ویژگی‌هاوکاربردهایآن‌ها". دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 24، 47-25.
*   رهنمای رودپشتی، ف.، و پدرام، پ. (1391). "آنالیز فرکتالی شاخص بورس اوراق بهادار تهران به روش RS." فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، شماره 3، پاییز 91، ص­ص 79-63.
*  سینایی، ح.، مرتضوی، ا.، و تیموری اصل، ی. (1384). "پیش­بینی شاخص بورس اوراق بهادارتهران بااستفاده ازشبکه ­های عصبی مصنوعی." فصلنامه بررسی­ های حسابداری و حسابرسی، سال دورازدهم، شماره 41، ص­ص. 83-59.
*  شیرکوند، س.، محمدی، ش.، و دولتی، ن. (1387). "بررسی وجود بازگشت به میانگین در قیمت­های سهام در بورس اوراق بهادار تهران." فصلنامه تحقیقات مالی، شماره 25، ص­ص. 56-41.
*  فدائی نژاد، م. (1373). "برداشتهای غلط برخی از محققین در زمینه کارایی بازار سرمایه." فصلنامه تحقیقات مالی، سال اول،شماره2، ص­ص. 45-37.
*  فقیه، ن. (1377). "توسعه فراکتالی در سیستم‌های پویا و تحول در سیستم‌های سازمانمند." فصلنامه دانش مدیریت، سال یازدهم، شماره 39 و 40، ص‌ص. 39-5
*   قالیباف اصل، ح.، و ناطقی، م. (1385). "بررسی کارایی درسطح ضعیف دربورس اوراق بهادارتهران(بررسی زیربخش های بازار)." فصلنامه تحقیقات مالی، دوره 8، شماره 22، ص­ص. 66-47.
*  مشیری، س. (1381). "مروری برنظریه آشوب وکاربردها ی آن دراقتصاد." فصلنامه   پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره12، پاییز 1381، ص­ص. 71-30.
*  نمازی، م.، و شوشتریان، ز. (1375). "مروری بر آزمونهای کارایی بورس اوراق بهادار در سطح ضعیف." فصلنامه تحقیقات مالی، سال سوم، شماره11و12، ص­ص. 109-62.
*   نمازی، م. (1382). بررسی عملکرد اقتصادی بازار بورس اوراق بهادار در ایران. چاپاول،انتشاراتپایگان.
*   نوربخش، ع.، عسگری، غ.، و نصیری، ر. (1389). "کارایی در بازارهای در حال توسعه: شواهد تجربی از بورس اوراق بهادار تهران." فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 17، شماره 62، ص­ص. 116-103.
*  Agwuegbo, S.O.N.; Adewole A.P. and Maduegbuna A.N. (2010). “A Random Walk Model for Stock Market Prices, Journal of Mathematics and Statistics, Vol. 6, No. 3, pp. 342-346
* Chin, C. and Isa Z. (2011). “ A short range dependence adjusted hurst exponent evaluation for Malaysian and Indonesian financial markets. African Journal of Business Management, Vol. 5, Vol .7 , pp. 2644-2653.
*  Gleick, J (1993). Ghaos . N.Y. : Viking.
*   Mc BRIDE, N. (2005). “Chaos theory as a model for interpreting information systems in organizations. IT Service Management Research Group, School of Computing, De Montfort University, Leicester, LE1 9BH, UK, pp. 233-254
*  Norouzzadeh, P. and Jafari, G.R. (2008). “Application of Multifractal Measures to Tehran Price Index, Available online at http://arxiv.org/pdf/physics/0412067v1.pdf
*   Peters, E. E. (1994). Fractal Market Analysis: Applying chaos theory to investment andeconomics. New York: John Wiley & Sons, Inc.
*   Peitgen, H. O.; Jurgens, H. and Saupe D. (1992). Chaos and fractals: New frontiers in science (2ed.). New York: Springer Verlag Inc.
*  Rosenblum, B. and Kuttner F. (2006). Quantum Enigma: Physics Encounters Consciousness. Oxford University Press, Incorporated.
*  Schroeder, M. (1991). Fractals, Chaos, Power Laws. New York, W. H. Freeman. 
*   Serletin. A. and Shintani M. (2003) . “No evidence of chaos but some evidence of dependence in US stock market”, Chaos, solitonis and fractals, Vol. 17, pp. 449-459.
*  Thomas A. T. (2007). “An Empirical Analysis of the Fractal Dimension of Chinese Equity Returns, doctoral dissertation.
*  Voss R.F.; and pynn R.; and Skjeltorp A. (1985): Scaling phenomena in disorder system, plenum, New York.
*  Vsotelo. T. (2009). Chaos Theory And The Science Of Fractals, And Their Application In Risk Management. Cand.merc. Finance & Strategic Management.
*  Weiss, G. (1992). “Chaos Hits wall Street-the Theory, that isˮ,Business week November. pp. 138-140.
*  Zhao, Yu; Zhang, Yu and Zou X. (2011). “Are Chinese soybean future markets efficient? A fractal Analysis. African Journal of Agricultural Research, Vol. 6, No. 16, pp. 3897-3902.