ارزیابی عملکرد پرتفوی با استفاده از استراتژی سرمایه گذاری قُوی سیاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از مهم­ترین عوامل کسب بازدهی متناسب  با ریسک در بازارهای ناکارا و دارای توزیع بازدهی غیرنرمال در شاخص، شناسایی الگوهای قیمتی می­باشد. در این راستا هنگامی که بازار دارای نوسانات غیر منتظره و شدید یا به اصطلاح رخداد قوی سیاه باشد، می­توان با تشکیل پرتفوی در زمان­های مناسب بازدهی بالاتری نسبت به بازار کسب کرد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تحلیلی عملکرد پرتفوی تشکیل شده بر مبنای استراتژی سرمایه­گذاری قوی سیاه در مقایسه با پرتفوی شاخص بازار، با استفاده از معیارهای ریسک و بازده، (در بازار دارای رخدادهای غیرمنتظره) می­باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 83 شرکت از 10 صنعت مختلف بورسی می­باشد، که از فرودین 1383 تا آذر 1393 مورد معامله قرار گرفته­اند و داده­ها بصورت ماهانه از بورس اوراق بهادار تهران جمع­آوری شده است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که بازار بورس اوراق بهادار تهران دارای رخدادهای قوی سیاه می­باشد و سطح این نوسانات 4.22± درصد برآورد می­شود. همچنین با تشکیل پرتفوی بر مبنای استراتژی قوی سیاه نسبت به پرتفوی شاخص بازار، با وجود محدودیت­های حاکم بر بازار، عملکرد بهتری مشاهده می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Performance Evaluation of Black Swan Strategy

نویسندگان [English]

  • Seyed Jalal Sadeqi Sharif 1
  • Mohammad Osolian 1
  • Mandana Abolfathi 2
چکیده [English]

The identification of price patterns in inefficient markets and the market with distribution of abnormal returns on the market index, is one of the most important factors of earning return commensurate with the risk.
In this regard, when the unexpected and extreme market fluctuations happen or so-called black swan events, by forming the portfolio at the correct times can gain higher return than market.
The main objective of this article consist of analysis of portfolio performance that forming by black sawn strategy than market portfolio, based on using measures of risk and return in the market with black sawn events. The sample included 83 companies from 10 different industry of Tehran stock exchange, which traded from March 1383 to December 1393. The data were collected monthly.
The results show that Tehran Stock Exchange has black swan events that the volatility is ± 4.22 percent. The portfolios formed on the basis of a black swan strategy to market index portfolio, despite limitations of the market, observed better performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Black Swans
  • Mean Reversion
  • Investment Strategy
  • Extreme Market Movement
* اسلامی بیدگلی، غلامرضا؛ طیبی ثانی، احسان. (1393). بهینه­سازی سبد سرمایه­گذاری بر اساس ارزش در معرض ریسک با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار. سال سوم. شماره دهم.
*  الهیاری،اکبر ( 1387 ). بررسی شکل ضعیف کاراییب ازارسرمایه دربورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه­ ی بورس اوراق بهادار،سال اول،شماره ­ی 4،ص 108-75.
*  پاکیزه، کامران؛ فلاح طلب حسین. (1390). به کارگیری رویکرد تصمیم­ گیری چند معیاره فازی در ارزیابی سهام و تشکیل پرتفلیو. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار. شماره هشتم.
*  پی.جونز،چ .(1388). مدیریت سرمایه­ گذاری،ترجمه ر .تهرانی،ع .نوربخش،تهران :نشرنگاه دانش.
* تهرانی،رضا؛انصاری،حجت­ اله وعلیرضاسارنج. (1387). بررسی وجود پدیده­ ی بازگشت به میانگین دربورس اوراق بهادارتهران. فصلنامه ­ی بررسی­های حسابداری وحسابرسی،دوره ی 15. شماره­ ی 54.
* سلیمی­ فر،شیرزور.(1389). بررسی کارایی بازاربورس اوراق بهادارتهران به روش نسبت واریانس. مجله دانش وتوسعه،سال هجدهم،شماره31.
*    شیرکوند،محمدی،دولتی.(1387). بررسی وجودبازگشت به میانگین درقیمت­های سهام دربورس اوراق بهادارتهران. تحقیقات مالی،دوره 10 ،شماره25.
*   راعی،رضا؛تلنگی،احمد. (1383). مدیریت سرمایه­ گذاری پیشرفته،چاپ اول،تهران: انتشارات سمت.
*   راعی،رضا؛سعیدی،علی .(1385). مبانی مهندسی مالی ومدیریت ریسک. تهران: انتشارات سمت.
*   رهنمای رودپشتی، فریدون؛ میرغفاری، رضا. (1390). ارزیابی عملکرد پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران، کاربرد ارزش در معرض ریسک(VaR). مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار. شماره هشتم.
*   فلاح­پور، سعید؛ تندنویس فرید. (1393). کاربرد مدل پایدار در انتخاب پرتفوی بهینه سهام. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار. سال سوم. شماره دهم.
*   فدائی ­نژاد،پیشداد. (1388). بازگشت به میانگین غیرخطی درقیمت­ های سهام. چشم­ اندازمدیریت.شماره33.
*       Adams, M.)2012(. Black swan and VaR. Journal of Finance and Accountancy.
*       Brunaker, F. Nordqvist, A.)2013(. Evaluation of black swan investment. Department of economic and law of Gothenburg.
*       Cunado. J, Gil-Alana. L.A, and Fernando Perez de Gracia).2010(.Mean reversion instock market prices: New evidence based on bull and bear markets, Research in International Business and Finance.
*       Estrada, J.)2009(. Black swan, market timing and the Dow. Applied economic letters.
*       Estrada, J. Vargas, M.)2012(. Black swan, beta, risk and return. Journal of applied finance. 
*       Fama, Eugene. F. (1970), Efficient capital markets: A review of theory andempirical work”, Journal of Finance, 25, pp. 383-417.
*       Malm,Jakob and Nihlén Jonas.(2014). Excess Returns with Black Swan Investing on the Indian Stock Market, Department of Economics Lund University.
*       Harry Markowitz.(1952). Portfoilio Selection. The Journal of Finance, Vol. 7, No. 1.
*       Narayan, P.P. )2007(. Mean reversion in stock price: new test from panel unit root test. Studies in economic and finance.
*       Sharp)1978(. Invesments،Englewood Cliffs ،Prantice – Hall Wiliam F.
*       Taleb, Nassim Nicholas.(2001).Flood by randomness. Random house. first edition. Pages 316-340.
*       Taleb, Nassim Nicholas.)200(8.The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable .New York, Random House.