نقدشوندگی سهام، کارایی سرمایه گذاری و عملکرد شرکت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزشکده فنی وحرفه‌ای سما،دانشگاه آزاداسلامی،واحداندیشه،اندیشه،ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران

4 (دانشجوی دکتری حسابداری و کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام، کارایی سرمایه گذاری و عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. در این پژوهش، برای کمی سازی نقدشوندگی سهام از سه معیار نسبت حجم معاملات سهام، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و نسبت نقدشوندگی آمیهود، برای کارایی سرمایه گذاری از مدل بیدل و همکاران و برای عملکرد شرکت از مدل کیوتوبین استفاده شده است. در این راستا، نمونه‏ای متشکل از 115 شرکت ( 575 سال- شرکت) از بین شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‏های 1388 الی 1392 انتخاب گردید و برای آزمون آن‌ها از روش داده‏های ترکیبی استفاده گردید. یافته‌های تجربی حاکی از آن است که فرضیه اول پژوهش مبنی بر تأثیر معنادار و مثبت نقدشوندگی سهام بر کارایی سرمایه گذاری از لحاظ آماری تایید می‌شود. بدین صورت که نقدشوندگی سهام منجر به افزایش کارایی سرمایه گذاری می‌شود. علاوه بر این کارایی سرمایه گذاری نیز منجر به افزایش عملکرد شرکت می‌شود. یافته های پژوهش همچنین نشان می‌دهد که معیار اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از قدرت تبیین بالاتری در مقایسه با دو معیار نسبت حجم معاملات سهام و نسبت نقدشوندگی آمیهود، برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stock Liquidity, Investment Efficiency, and Firm's Performance: Evidence from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Heidar Foroughnejad 1
  • Mohsen Moradi Joz 2
  • Hossein Heidari 3
  • Ghader Masoumi Khanghah 4
چکیده [English]

This study investigates the relationship between stock liquidity, investment efficiency, and firm's performance in Tehran Stock Exchange. In this study, three criteria including trading volume ratio, the bid ask spread, and Amihud's stock liquidity ratio are used to quantify stock liquidity. Moreover, the model of Biddle et al and that of Tobins'Q are applied to determine investment efficiency and firms's performance, respectively. In so doing, the data of 115 firms listed in Tehran Stock Exchange for the period between 1387 and 1391 was collected and tested by using the multi-variable regression model based on panel data. The experimental results indicate that the first research hypothesis- the significantly positive impact of stock liquidity on investment efficiency- is statistically confirmed in a way that stock liquidity leads to investment efficiency. In addition, the investment efficiency results in an increase in firm's performance. The results also show that the bid ask spread criterion is of more effective and explanatory power than those of trading volume and Amihud's stock liquidity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stock liquidity
  • Investment Efficiency
  • Firm's Performance
  • and Tobins'Q model
*  حاجیها، زهره، مرادیان،بهاره (1393)، "بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعات و ارزش شرکت بر سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال سوم، شماره دوازدهم، ص 97-116.
*  حسینی، علی، کرمی، غلام رضا و سید مجتبی شفیع پور، (1389)،  " بررسیارتباطعملکردشرکت‌هاونقدشوندگیبازارسهام"، فصلنامه بورس اوراق و بهادار، شماره 11، سال سوم، ص 25-42.
*فروغ نژاد، حیدر و محسن مرادی جز، (1393)، "بررسی عوامل موثر بر شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیاری برای عدم تقارن اطلاعاتی"، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال سوم، شماره دوازدهم، ص 25-40.
*  محمود آبادی، حمید و زینب مهتری، (1390)، "رابطه‌یبین محافظه کاری حسابداری وکارایی سرمایه گذاری شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران"، مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره سوم، شماره دوم، صص 113-114.
*    ثقفی، علی و مجید معتمدی فاضل، (1390)، «رابطه میان کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت‌های با امکانات سرمایه گذاری بالا»، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، سال سوم، شماره چهارم، ص 1-14.
*  مدرس، احمد و رضا حصارزاده، (1387)، «کیفیت گزارشگری مالی وکارایی سرمایه گذاری»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال اول، شماره 2، ص 85-116.
*  Amihud, Yakov, 2002. Illiquidity and stock returns: cross-section and time series effects. J. Financ. Mark. 5 (1) , 31–56.
*  Biddle، G. G.Hilary.(2009). "Accounting Quality and Firm-Level CapitalInvestment".The Accounting Review، 81، 963-982.
*  Biddle, G., Hilary, G., Verdi, R.S., 2009. How does financial reporting quality relate toinvestments efficiency?. Journal of Accounting and Economics, 48,112-131.
*   Butler, Alexander W., Grullon, Gustavo, Weston, James P., 2005. Stock market liquidity and the cost of issuing equity. J. Financ. Quant. Anal. 40 (2) , 331–348.
*       Brennan, M., Subrahmanyam, A., 1996. Market microstructure and asset pricing: on the compensation for illiquidity in stock returns. Journal of Financial Economics, 41, 441-464.
*       Cutillas, F., Sanchez, J, (2012) , Financial reporting quality, debt maturity and investment efficiency, InstitutoValenciano de InvestigacionesEconómicas, S.A.C/ Guardia Civil, 22 esc. 2 1º - 46020 Valencia (Spain).
*       Cormier,D., Sylvain, H., Marie, L, (2013). “The incidence of earnings management on information asymmetry in an certain environment: Some Canadian evidence”. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 22 ,26– 38.
*       Chordia, T., Roll, R., Subrahmanyam, A, (2000) , “Commonality in liquidity”, Journal of Financial Economics, 56,28.
*       Edmans, Alex, Manso, Gustavo, 2011. Governance through trading and intervention: a theory of multiple blockholders. Rev. Financ. Stud. 24 (7) , 2395–2428.
*       Edmans, Alex, 2009. Blockholder trading, market efficiency, and managerial myopia. J. Finance, 64 (6) , 2481–2513.
*       Fang, Vivia W., Noe, Thomas H., Tice, Sheri, 2009. Stock market liquidity and firm value. J. Financ. Econ. 94 (1) , 150–169.
*       Fang, J. (2012) , “ STOCK LIQUIDITY, PRICE INFORMATIVENESS, AND ACCRUALS-BASED EARNINGS MANAGEMENT”. A Dissertation Doctor of Philosophy in The Louisiana State University.
*       Investopedia. (2012). Liquidity. Retrieved February 12, 2012, from InvestopediaWebsite:http://www.investopedia.com/terms/l/liquidity.asp#axzz1mBRI85nN.
*       Khanna, Naveen, Sonti, Ramana, 2004. Value creating stock manipulation: feedback effect of stock prices on firm value. J. Financ. Mark. 7 (3) , 237–270.
*       Palmiter, A. R. (2002). Mutual fund voting of portfolio shares: Why not disclose. Cardozo Law Review.
*       Porter, Michael, 1992. Capital disadvantage: America's failing capital investment system. Harv. Bus. Rev. 70 (5) , 65–82.
*       Maug, Ernst, 1998. Large shareholders as monitors: is there a tradeoff between liquidity and control? J. Finance 53 (1) , 65–98.
*       Miller, Edward M., 1977. Risk, uncertainty and divergence of opinion. J. Finance 32 (4) , 1151–1168.
*       Munoz, Francisco, (2013) , Liquidity and firm investment: Evidence for Latin America, Journal of Empirical Finance, 20, 18–29.
*       Stein, Jeremy, 1989. Efficient capital market, inefficient firms: a model of myopic corporate behavior. Q. J. Econ. 104 (4) , 655–669.
*       Stein, Jeremy, 1988. Takeover threats and managerial myopia. J. Polit. Econ. 96 (1) , 61–80.
*       Verdi، R. (2006). "Financial Reporting Quality and Investment Efficiency".M.I.T. Working Paper.
*      Wang, J. (2012).”Liquidity commonality among Asian equity markets”. Pacific-Basin Finance Journal 21, 1209–1231.