کاربرد قاعده تیلور در اقتصاد ایران و تأثیرپذیری سیاستها از بازار مسکن، املاک و مستغلات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکتری اقتصاد پولی، دانشگاه سمنان

چکیده

رفتار بانک مرکزی در قبال چهار هدف مشخص خود موضوعی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول داشته است. این پژوهش در پی یافتن قواعد و قوانین حاکم بر سیاست­گذاران پولی است. در این بین دو هدف عمده ثبات تورم و افزایش تولید ملی مورد توجه قرار گرفت. از سوی دیگر با توجه به اهمیت نوسانات بازار مسکن و فشار بر بانک مرکزی جهت ایفای نقش فعال در کنترل این بازار، متغیر رشد قیمت مسکن، املاک و مستغلات نیز در مدلی برگرفته از مدل قاعده تیلور به کار گرفته شد. نتایج محاسبات با استفاده از داده­های فصلی 1371:1- 1391:4 مبین این است که بانک مرکزی هدف ثبات در رشد تولید را بر دیگر اهداف خود ترجیح داده و ارتباط سیاست­های پولی با متغیرهای تورم و قیمت دارایی­ها معنادار نیستند. از سوی دیگر و در مقام پیش­بینی نیز به نوسانات تولید در یک دوره بعد واکنش مناسب نشان داده لیکن این واکنش­ها تشدید کننده نوسانات تولید در دو دوره بعد خواهند بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Taylor's Rule in Iran Economy and Policies influence from Real Estate Market

نویسندگان [English]

  • Alireza Erfani 1
  • Smaeil Shamsiyan 2
چکیده [English]

The central bank's behavior towards its four targets is subject that has occupied the minds of many economists. This research tries to find rules governing the monetary policy makers. Then two main goals of stable inflation and growth rate of national products selected. In the other hands, according to significance of real estate market fluctuations controlling, Central Bank has a great task. Then it has an active role and real estate price growth comes in the model similar Taylor Rule model. Resulting with quarters data 1371:1-1391:4 show that growth rate of national products and it's fluctuations are many important and their coefficients are significant but the others are not. Central Bank can predict those fluctuations and react them, but it's reaction for after two periods is pro-cyclic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taylor Rule
  • Monetary policy
  • Real Estate Market
  • Product Fluctuations
  • Inflation Controlling
*  انواری، ابراهیم و زراءنژاد، منصور و فخرایی، عنایت الله، (1390)، تعیین قاعده بهینه پولی در یک مدل تعادل پویای تصادفی عمومی با استفاده از نظریه­ی کنترل، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی­های اقتصادی سابق)، دوره 8، شماره 3، پاییز 1390، صص 129-158.
*  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، (1393)، اداره آمار و حساب­های اقتصادی.
*  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، (1351)، قانون پولی و بانکی کشور.
*  تقی­ نژاد عمران، وحید و بهمن، محمد، (1391)، قاعده گسترش یافته تیلور: مطالعه موردی ایران 86-1357، فصلنامه تحقیقات مدل­سازی اقتصادی، شماره 9، پاییز 1391، صص 1-19.
*  خورسندی، مرتضی و اسلاملوییان، کریم، (1391)، سیاست پولی قاعده­مند یا صلاحدیدی؟ تحلیلی نظری در انتخاب راهبرد مناسب، فصلنامه راهبرد اقتصادی، سال اولف شماره اول، صص 107-124.
*    درگاهی، حسن و رویا شربت­اوغلی، (1389)، تعیین قاعده سیاست پولی در شرایط تورم پایدار اقتصاد ایران با استفاده از روش کنترل بهینه، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 45، شماره 93، صص 1-27.
*   شاهمرادی، اصغر و صارم، مهدی، (1392)، سیاست پولی بهینه و هدفگذاری تورم در ایران، مجلیه تحقیقات اقتصادی، دوره 48، شماره 2، صص 25-42.
*  عرفانی، علیرضا و طالب بیدختی، آزاده، (1391)، سرعت مجاز سیاست بهینه پولی در اقتصاد ایران، فصلنامه تحقیقات مدل­سازی اقتصادی، شماره 12، تابستان 1392، صص 1-27.
*    فرازمند، حسن و قربان­نژاد، مجتبی و پورجوان، عبدالله، (1392)، تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، سال 21، شماره 67، پاییز 1392، صص 69-88.
* میشکین، فردریک اس.، ترجمه و تألیف قضاوی، حسین، (2010)، "اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی"، مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، تهران، 1388، صص 863-928.
*   Ball, L., (1999), “Policy Rule for Open Economics, in: J.B. Taylor Monetary Policy Rules”, Chicago, university press: Chicago, 127-154.
*    Erler, Alexander &Drescher, Christian &Krizanac, Damir, (2011), The Fed’s TRAP: A Taylor-Type Rule with Asset Prices, journal of Economic Finance, 2013, 37,pp 136-149.
*   Jondeau, E. & H. L. Bihan ,(2002), "Evaluating Monetary Policy Rule in Estimated Forward-Looking Models A Comparison of US and German Monetary Policies", The Econometrics of Policy Evolution, PP. 357-388.
* Li, Qiong and Zhiwei, Wang ,(2010) , ‘The Taylor Rules and Macroeconomic Fluctuation in China: 1994-2006’, higher education press and Springer-verlag 2010, Vol. 5, No. 2, pp 232-253.
*  Mehrotra, Aron and R. Sanchez, fang, (2011), Assessing Mccallum and Taylor Rules in a Cross-section of Emerging market Economies, journal of international financial markets, institutions and money, Vol. 21, No. 3, pp 207-228.
*   Monitoring Inflation Targets’, European Economic Review, 41(6), pp 1111-1146.
*   Stracca, L., (2006), A Speed Limit Monetary Policy Rule for the Euro Area, Working Paper Series. No. 600.
*  Svensson, L.E.O. ,(1997a), ‘Inflation Forecast Targeting: Implementing and