کارایی و اثربخشی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: بر اساس راهبرد تنوع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت مالی و کارشناس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار

2 کارشناس ارشد ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه ریاضی، مشهد، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت مالی و کارشناس مدیریت نظارت بر بورسها، سازمان بورس و اوراق بهادار

چکیده

در دهۀ اخیر، تنوعسازی شرکتی موضوعی چالش برانگیز در میان مدیران شرکتها بوده است. تنوع سازی
موضوعی حیاتی بر کارایی و بالأخص مؤثر بر محاسبه عملکرد مالی شرکت است. در ادبیات موضوع تحقیق در
جهان، چندین پژوهش با عنوان بررسی رابطه میان تنوع سازی و عملکرد مالی وجود دارد. اما اجماعی بر اینکه
آیا شرکتهای متنوع کاراتر از شرکتهای متمرکزند یا بلعکس وجود ندارد. در این تحقیق، شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شدهاند بطوریکه کارایی این شرکتها به روش تحلیل پوششی
داده ها محاسبه شده و مدل ریاضی پیشنهادی برای بهبود کارایی شرکتهای ناکارا ارائه شده است. نهایتاً، شاخص
بهره وری مالم کوئیست و تحلیل آن برای شرکتهای مذکور آورده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency and Productivity in Tehran Stock Exchange based on Diversification Strategy

نویسندگان [English]

  • Meysam Doaei 1
  • Babooshka Shavazipour 2
  • Mahdi Zamani Sabzi 3
چکیده [English]

In recent years, corporate diversification has turned into a highly controversial issue amongst numerous managers. It is contended by many that diversification is vitally important and highly effective especially when it comes to evaluating the financial performance. There are several studies about the relationship between diversification and financial performance. However, there is no agreement that diversified firms are more efficient than focus firms. In this study, the listed firms in Tehran Stock Exchange are ranked based on their efficiency scores calculating by Data Envelopment Analysis (DEA) models. Then, by slack analysis, the proposed improvement strategies for inefficient firms have been cited. Ultimately, the Malmquist index of productivity (MIP) has been utilized to further comparison and analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Product Diversification
  • International Diversification
  • Efficiency
  • Productivity
  • Data Envelopment Analysis
  • Malmquist Productivity Index
ابراهیمی، مرضیه، دریابر، عبداله، ) 8248 (، "مدیریت ریسک اعتباری در نظام بانکی رویکرد تحلیل پوششی -
داده ها و رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، سال اول، شماره دوم.
 اسلامی بیدگلی، غلامرضا و کاشانیپور، محمد، ) 8212 (، "مقایسه و ارزیابی روشهای سنجش کارایی شعب  بانک و ارائه الگوی مناسب" ، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، ش 21 ، ص ص 2 37
 جهانشاد، آزیتا، پورزمانی، زهرا، اژدری، فاطمه، ) 8211 (، "بررسی کارایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها و ارتباط آن با بازده سهام"، پژوهشنامه- حسابداری مالی و حسابرسی صص 814 831
 خواجوی، شکراله، سلیمی فرد، علیرضا، ربیعه، مسعود، ) 8219 ( "کاربرد تحلیل پوششی دادهها در تعیین پرتفویی از کاراترین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله علوم اجتماعی و انسانی . دانشگاه شیراز، دوره 33 ،ش 3
 خواجوی، شکراله، غیوری مقدم، علی، غفاری، محمدجواد، ) 8214 (، " تکنیک تحلیل پوششی دادهها مکملی - . برای تحلیل سنتی نسبت های مالی" ، بررسیهای حسابداری و حسابرسی دوره 87 ، ش 21 ، صص 98 92
 دستگیر، محسن، مومنی، منصور، ساعتی مهتدی، منصور، علی نژاد، مهدی، ) 8243 (، "تحلیل صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های. پنجره ای"، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، ش 39
 دعائی، میثم، زمانی سبزی، مهدی، صالحی، حمیدرضا، ) 8242 (، "اثر تنوع شرکتی بر کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، ش 39 سال هفتم.
 ،) رئیسیان، شاهرخ، اسلامیان، مریم، لطفی، فرهاد، یوسف زاده، حسن، مرادی نریمان، کلهر، روح اله، ) 8242"مقایسه بهره وری بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی اهواز: با استفاده از شاخص مالم کوئیست و. تحلیل پوششی داده ها"، مجله پزشکی جندی شاپور، دوره 82 ، شماره 2
 ستایش، محمدحسین، غیوری مقدم، علی، ) 8211 (، " تعیین ساختار بهینه سرمایه در سطح صنایع با- استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهها"، پژوهشهای حسابداری مالی سال اول، شماره 8 و 3، ص ص 93
 شکیبایی، علیرضا، گلمحمدی، مجتبی، ) 8242 (، "تاثیر پذیرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار بر بهره وری. رویکرد تحلیل پوششی داده ها"، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال بیست و دوم، شماره 71
 عباس زاده، محمدرضا، کاظمی، مصطفی، کاردان، بهزاد، حقیقی طلب، بهاره، ) 8243 (، "بررسی رابطه ساختار سرمایه و کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی . داده ها"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، ش عباسی، ابراهیم، ابراهیم زاده رحیملو، بهروز، ) 8248 (، "بررسی تاثیر نسبت q توبین و نرخ رشد درآمد بر سطح سرمایه گذاری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، سال اول،
شماره اول.
 عیسی پور، سید سینا، کیانی راد، علی، انویه تکیه، لورنس، ) 8243 (، "اندازه گیری و تحلیل بهره وری. شرکت های تعاونی، روستایی شهرستان میانه با رویکرد تحلیل پوششی داده ها"، تعاون و کشاورزی، شماره 4
 فرجی نیا، ابولقاسم، میرزایی، منوچهر، معصومی خانقاه، قادر، ) 8242 (، "ارزیابی کارایی و رتبه بندی کارگزاران. فعال در بورس کالای ایران"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 37
 کاظمی، مصطفی، باقریه مشهدی، امیرحسین، ) 8242 (، "ارزیابی کارایی شرکت هواپیمایی ماهان در مقایسه، با شرکت های هواپیمایی عضو یاتا در منطقه خاورمیانه و آفریقا"، مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای. سال 38. ش 1
 کردرستمی، سهراب، امیرتیموری، علیرضا، معصوم زاده، عاطفه، ) 8243 (، "طراحی مدل تخصیص بهینه منابعدر بانک ها با استفاده از مدل های سیستم های تولیدی با خطوط تولید موازی"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، سال دوم، شماره پنجم.
 محمدی، علی، ) 8212 (، "کاربرد تکنیکهای برنامه ریزی ریاضی برای تجزیه وتحلیل صورت های مالی. شرکت های داروسازی"، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 32 ، ش 8
 نفیسی، سودابه و هادی وینچه، عبدالله، ) 8241 (، "اندازه گیری کارایی با استفاده از مدل بندی فاکتورهای
نامطلوب در تحلیل پوششی دادهها"، سومین همایش ملی تحلیل پوششی دادهها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
فیروزکوه. Ahmad, A. C., Ishak, Z. & Manaf, N. A. A. (2003). "Corporate governance, ownership structure and corporate diversification: Evidence from the Malaysian listed companies". Asian Academy of Management Journal, 8, 67-89.
 Ansoff, H. I. (1957). "Strategies for diversification". Harvard business review, 35, 113-124.
 Banker, R. D., Charnes, A. & Cooper, W. W. (1984). "Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis". Management science, 1078-1092.
 Bobillo, A. M., López-Iturriaga, F. & Tejerina-Gaite, F. (2010). "Firm performance and international diversification: The internal and external competitive advantages". International Business Review, 19, 607-618.
 Capar, N. & Kotabe, M. (2003). "The relationship between international diversification and performance in service firms". Journal of International Business Studies, 34, 345-355.
 Caves, D. W., Christensen, L. R. & Diewert, W. E. (1982). The economic theory of index numbers and the measurement of input, output, and productivity. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1393-1414.
 Cernas Ortiz, D. A. (2011). “Examining Curvilinearity and Moderation in the Relationship between the Degree of Relatedness of Individual Diversification Actions and Firm Performance”. Doctor of Philosophy (Management), UNIVERSITY OF NORTH TEXAS.
 Chakrabarti, A., Singh, K. & Mahmood, I. (2007). "Diversification and performance: evidence from East Asian firms". Strategic Management Journal, 28, 101-120.