بررسی اثر سودهای غیره منتظره بر احساسات سرمایه گذار تحت پدیده شهود نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته MBA، گرایش مالی، دانشگاه علوم اقتصادی (مسئول مکاتبه)

2 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی

3 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش های متعددی نشان می دهند که سرمایه‌گذاران بر خلاف آنچه مالی استاندارد بیان می کند، عقلایی رفتار نمی کنند و احساسات نقشی کلیدی در تعیین رفتار سرمایه گذاران ایفا میکند. مالی رفتاری ادعا می کند که افراد تحت پدیده های روانشاختی از رفتار عقلایی منحرف می شوند. این پدیده ها براحساسات فرد اثر گذاشته و احساسات نیز تعیین کننده رفتار هستند. در این پژوهش اثر سودهای غیره منتظره گذشته شرکتها بر احساسات سرمایه گذار، تحت پدیده شهود نمایندگی که موجب بروز بیش واکنشی می شود، مورد مطالعه قرار گرفته است. احساسات سرمایه گذاران با استفاده از شاخص آرمز اندازه گیری شده است  و روش پژوهش مبتنی بر آزمون آماری علیت گرانجر و همچنین رویداد پژوهی میباشد. جامعه آماری پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بین سالهای 1380 تا 1392 میباشند. نتایج این پژوهش نشان می دهد احساسات سرمایه گذاران از طریق سود های غیره منتظره گذشته قابل پیش بینی اند که بوسیله آن می توان جهت حرکت بازار را پیش بینی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investor sentiment under representativeness heuristic: The case of Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mehdi Rezayati 1
  • Kazem Chavoshi 2
  • Mohsen Sohrabi araghi 3
1 MBA student (Major: finance) at university of Economic Scienses
2 Associate Professor at University Of Economic Scienses
3 Associate Professor of Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Too many researches, in spite of standard finance show that investors are not completely rational and investor sentiment plays a key role in prediction of their behavior. Behavioral finance claims that agents, under the psychological phenomena's, deviate from rational behavior. In this research we have investigated the effects of unexpected earnings on investor sentiment, under the representativeness heuristics phenomena. Investor sentiment is measured by ARMS index and the research methodology is based on Granger causality test and also event study. Data's are market and accounting data of Tehran stock exchange listed companies, between the years 2001 to 2013. Results indicate that investor sentiment is predictable by past unexpected earning's.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Finance
  • investor sentiment
  • Representativeness Heuristic
  • Overreaction
  • ARMS Index
*       حیدر پور فرزانه، تاری وردی یداله، محرابی مریم. تاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام.  فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار ، سال ششم ، شماره هفدهم. 1391
*       راسخی سعید. آزمون فرضیه کارایی بازار ارز: مطالعه موردی ایران.  نشریه اقتصاد
*       پولی، مالی، شماره 4 . 1391
*       راعی، رضا؛ فلاح پور، سعید. مالیه رفتاری، رویکردی متفاوت در حوزه مالی . نشریه
*       تحقیقات مالی. 1383
*       رهنمای رودپشتی فریدون و همکاران . تاثیر سوگیری شناختی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران بر ارزشیابی سهام. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 13. 1391 .
*       سعیدی، علی؛ فراهانیان، جواد . مبانی اقتصاد و مالی رفتاری. . شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس:1390
*       سعیدی علی، نیکومرام، هاشم.اندازه گیری عکس العمل رفتاری سرمایه گذاران در بازار سهام. جستارهای اقتصادی، شماره 9. 1387
*       Barberis,N.Tahler,R .a survay of bahavioral finance. Elsevier Science. 2003
*       Baker, M., Wurgler, J. Investor sentiment in the stock market. Journal of Economic Perspectives .2007
*       Ball, R., & Brown, P. An empirical evaluation of accounting income numbers. Journal of accounting research, 159-178.1968
*       Brown, G. W., & Cliff, M. T. Investor sentiment and the near-term stock market. Journal of Empirical Finance, 11(1), 1-27.2004
*       brown.. Volatility, sentiment, and noise traders. Financial Analysts Journal 55, 82 – 90.1999
*       Bussaidi,R .Representativeness Heuristic, Investor Sentiment and Overreaction to Accounting Earnings: The Case of the Tunisian Stock Market. Procedia. 2013
*       Chen, Hailiang, et al. Sentiment revealed in social media and its effect on the stock market. Statistical Signal Processing Workshop (SSP), IEEE. IEEE, 2011.
*       Hengelbrock .J , Theissen. E , Westheid. CH.Market Response to Investor Sentiment. CFR working paper.2010
*       Bondt, Werner FM, and Richard Thaler. Does the stock market overreact?. The Journal of finance 40.3 793-805.1985
*       Long Jr, J. B. The market valuation of cash dividends: A case to consider. Journal of Financial Economics, 6(2), 235-264.1987
*       Shleifer, A. Inefficient markets: An introduction to behavioral finance. Oxford university press.2000
*       Yuan, K. Zheng, L. Qiaoqiao, ZH.Are investors Moonstruk? Lounar Phases and stock Return. Journal of Empirical Finance.2001
*      Wang, Y. H., Keswani, A., & Taylor, S. JThe relationships between sentiment, returns and volatility. International Journal of Forecasting, 22(1), 109-123.2006