شکاف بین اهرم مالی واقعی و اهرم بهینه با توجه به ریسک ورشکستگی شرکتها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (نویسنده مسئول)

چکیده

بدهی به عنوان یکی از راه های اصلی  تأمین مالی شرکت ها می تواند ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار دهد، مزیت مالیاتی که بدهی ایجاد می کند موجب افزایش ارزش شرکت شده و از طرف دیگر هزینه های ورشکستگی و بحران مالی همچنین عدم ایفای تعهدات که بدهی به همراه دارد، این منافع را تحت پوشش قرار می دهد. این پژوهش از نظر هدف، جزء پژوهش­های کاربردی و از نظر روش، جزء پژوهش­های توصیفی- هم بستگی محسوب می‌شود.دراین پژوهش از مدل تعدیلات جزئی برای محاسبه شکاف بین اهرم واقعی و بهینه ، سرعت تعدیلات استفاده شده است که در آن  یک سری از ویژگی های بارز شرکت ها که تصمیمات تأمین مالی را تحت تأثیر خود قرار می دهد از قبیل اندازه ، سودآوری، فرصت رشد ، دارایی های ثابت مشهود و استهلاک  در نظر گرفته شده، و ویژگی های دیگر نظیر شرایط اقتصادی، اثرات غیر قابل مشاهده ای که برتصمیمات تأمین مالی تأثیر گذار است، به عنوان خطای تخمین زننده در نظر گرفته شده است. پژوهش حاضر با استفاده از رگرسیون چند متغیره  درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1386- 1391 صورت گرفته است.نتایج حاکی از اینست که در آزمون فرضیه اول پژوهش مبنی بر وجود شکاف بین اهرم مالی واقعی و اهرم بهینه ، به طور متوسط 54 درصد شکاف بین اهرم مالی واقعی و اهرم بهینه وجود دارد و در رابطه با آزمون فرضیه دوم شرکتهایی که از سلامت مالی بالایی برخوردارند، به طور متوسط 38 درصد شکاف بین اهرم مالی واقعی و اهرم بهینه و شرکتهای دارای بحران مالی به طور متوسط 68 درصد وجود دارد،به عبارتی شرکت های دارای بحران مالی نسبت به شرکتهایی که از وضعیت اقتصادی و مالی بهتری برخوردار هستند مسیر طولانی تری برای رسیدن به اهرم بهینه  پیش رو دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The gap between actual and optimal leverage financial leverage due to risk of bankruptcy

نویسندگان [English]

  • zahra Fallah Mahdidoust 1
  • Azita Jahanshad 2
1 Graduate student - Accounting, Islamic Azad University Central Tehran Branch
2 Assistant Professor , faculty member of Islamic Azad University Central Tehran Branch
چکیده [English]

one the main routes of financing may affect the value company debt, tax advantage Increase the value company that created and the of bankruptcy costs debt the financial crisis on the other non-fulfillment of obligations that debt, The benefits under the covers. This study was to determine the gap between actual and optimal leverage bankruptcy of risk (with the partial adjustment model). Study using multiple regression and time series data for the period 1386-1391 and active participation in the Tehran Stock Exchange. the determine gap between actual and optimal financial leverage and impact of default risk and leverage levels, the deviation used of the partial adjustment model.
The results indicate that research first hypothesis that there is a gap between actual and Optimal financial leverage, the surveyed companies, on average, ٥٤% the three gap between actual and optimal financial leverage. The results of testing indicate that the high financial health of companies, On average, 38% of the gap between actual and optimal financial leverage, on average, companies with the financial crisis there 68% In other, Companies with financial crises are longer path to reach their optimum leverage Than firms that are better than the economic and financial situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Structure
  • dynamic balance theory
  • optimal leverage
  • risk of bankruptcy
*       باقر زاده، سعید (1382). تبیین الگوی ساختار سرمایه  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، شماره 16، ص ص 23-47.
*       ولک، هری آی.داد، جیمیز ال. ترنی، مایکل جی (1387). تئوری حسابداری(1). ترجمه غلامرضا کرمی و کامران تاجیک.چاپ اول، انتشارات نگاه دانش، تهران.
*       ستایش، محمدحسین. منفرد مهارلویی، محمد و ابراهیمی، فهیمه(1390). بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه از دیدگاه تئوری نمایندگی. پیشرفت های حسابداری، دوره سوم، شماره اول، بهار و تابستان،ص ص 55-89.
*       ایزدی نیا، ناصر و رحیمی دستجردی، محسن (1388). تاثیر ساختار سرمایه بر بازده سهام و درآمد هر سهم. تحقیقات حسابداری، شماره سوم، پاییز.
*       نمازی،محمد و حشمتی، مرتضی (1386) . بررسی تاثیر سازه ها ومتغیرهای تاخیری بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری وحسابرسی ، سال 14، شماره 49 ص ص 139-160.
*       بریلی، ریچارد و مایرز، استیوارت (1383). مدیریت مالی (جلد اول)، ترجمه و اقتباس سعید باقرزاده، انتشارات زرین کوب تهران.
*       گرجی، امیرمحسن (1391) تبیین سرعت تعدیل ساختار سرمایه به کمک مدل دینامیک ساختار سرمایه بهینه با تاکید بر عامل رقابت بازار محصول. فصلنامه پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
*       ستایش، محمدحسین و کارگرفرد جهرمی، محدثه (1390) بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمایه فصلنامه پژوهشهای تجربی حسابداری مالی،1 (1)، 9-31.
*       کیمیاگری، علی محمد و عینعلی، سودابه (1387). ارائه الگوی جامع ساختار سرمایه ( مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده دربورس تهران). تحقیقات مالی، دوره 10، شماره 25، بهار و تابستان، ص ص91-108.
*        معین الدین محمود,سعیدااردکانی سعید.بهار (1393)  بررسی تاثیر نظام حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه گذاری دوره  3 , شماره 9 , از صفحه 101 تا صفحه 132.
*       خواجوی شکراله,ولی پور هاشم,حاکمی بهروز. تابستان 1391. بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر بازده غیر عادی انباشته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . دانش سرمایه گذاری , دوره  1 , شماره  2 , از صفحه 141 تا صفحه 152.
*       Stulz R. (1990)Managerial discretion and optimal financing policies. J Financ Econ,;26, pp: 3-27.
*       Hovakimian, A., Opler, T. And Titman, S. (2001). Debt–equity choice. J Finance Quant Vol 36.pp: 1-24.
*       Rajan, R. And  Zingales, L. ( 1995). What do we know about capital structure? Some evidence from international data. Journal of Finance, Vol 50,pp: 1421–1467
*       Dang, V.A., Garrett, I. and Nguyen, C. (2011). Asymmetric Partial Adjustment toward Target Leverage: International Evidence. Unpublished Manuscript, University of Manchester.
*       Kester, W. (1986). Capital and Ownership Structure: A Comparison of United States and Japanese Manufacturing  Corporations. Financial Management, Vol 15, Spring, 5-16.
*       Jensen, M. C. And Meckling, W.H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, pp: 305-360.
*       Hovakimian, A. And Li, G.(2011). In search of conclusive evidence: How to test for adjustment to target capital structure. Journal of Corporate Finance,Vol 17, pp:33–44.