مقایسه توان توضیح دهندگی مدل‌های سه عاملی و پنج عاملی فاما و فرنچ در تبیین بازده سهام ارزشی و رشدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آموزش بین المللی خلیج فارس،

چکیده

هدف این پژوهش بررسی مقایسه توان توضیح دهندگی مدل‌های سه عاملی و پنج عاملی فاما و فرنچ در تبیین بازده سهام ارزشی و رشدی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین منظور، نمونه ای مشتمل بر  238 شرکت طی سال‌های 1382 الی1392 انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از رویکرد تحلیل داده‌های ترکیبی با استفاده از آزمون پترنوستر و همکاران (1998) و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مدل پنج عاملی فاما و فرنچ دارای قدرت توضیح دهندگی بیشتری نسبت به مدل سه عاملی فاما و فرنچ در تبیین بازده سهام شرکت‌های رشدی و ارزشی می‌باشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که این تاثیر در شرکت‌های رشدی نسبت به شرکت‌های ارزشی در بورس اوراق بهادار تهران قوی‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison between the Fama and French`s three-factor and five-factor models to describe the return of the growth and value stock

نویسندگان [English]

  • Allahkaram Salehi 1
  • Borzoo Salehi 2
1 Department of Accounting, Islamic Azad University, Persian Gulf International Educational Branch, Khuzestan, Iran
2 Department of Accounting, Islamic Azad University, Masjed-soleiman Branch, Masjed-soleiman, Iran
چکیده [English]

The purpose of this paper is to compare the explanatory power of Fama and French`s three-factor and five-factor models to describe the return of the growth and value stock in listed companies in Tehran Stock Exchange. For this purpose, a sample consisting of 238 companies during the period of 2003 to 2013  has been selected. To test the research hypotheses, the panel data approach with paternoster test et al (1998) and multiple regressions have been used. The findings indicate that the explanatory power of Fama and French`s five-factor model has more robust than the three-factor model to describe the return of growth and value stocks. Result also show that this effect is more powerful in growth companies than value firms in Tehran Stock Exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fama and French`s three-factor model
  • Fama and French`s five-factor model
  • growth stock
  • value stock
*       آلاله، نرگس، محمدتمیمی و علی محمد نعمت پور دزفولی(1392)، تبیین تغییرات بازده در سه مدل FFPM ،TFPM ،CAPM در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری،  سال دوم، شماره پنجم، 128-115.
*       اسلامی بیدگلی، غلامرضا و اعظم هنردوست (1391)، مدل سه عاملی فاما و فرنچ و ریسک نقدشوندگی: شواهدی از بازار بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، سال اول، شماره دوم، صص 116-97.
*       اسلامی بیدگلی، غلامرضا، سعید فلا ح‌پور و بهار سبزواری(1391)، مقایسه بازدهی روش های مختلف انتخاب سهام ارزشی و رشدی بر اساس مدل شش عاملی هاگن در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه دانش سرمایه گذاری سال اول، شماره اول، صص 146-125.
*       اسلامی بیدگلی، غلامرضا، فرشاد هیبتی و فریدون رهنمای رودپشتی(1386)، تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار، چاپ دوم، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی.
*       بنایی زاده، آمنه و حمیدرضا کردلویی (1392)، بررسی بازده سهام رشدی و ارزشی بر مبنای نسبت ارزش دفتری به ارزش (BE/ME) در بورس اوراق بهادار تهران  بازار، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، سال دوم، شماره هفتم، صص 129-105.
*       پورزمانی، زهرا و علی بشیری (1392)، آزمون مدل کارهارت برای پیش بینی بازده مورد انتظار به تفکیک سهام رشدی و ارزشی، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، صص 107-93.
*       تهرانی، رضا (1389)، راهبرد سرمایه گذاری در سهام بر اساس کوچ ارزشی - رشدی در بورس اوراق بهادار، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، سال دوم، شماره1.
*       صادقی شریف، سید جلال، عبدالرضا تالانه و حسین عسکری راد(1392)، بررسی اثر عامل مومنتوم بر توان توضیحی الگوی سه عاملی فاما و فرنچ: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابداری، سال چهارم، شماره 12، صص 88-59.
*       عباسی، ابراهیم و غفار غزلجه (1391)، آزمون تاثیر الگوی سه عاملی فاما و فرنچ در پراکندگی بازده سبد سهام، مجله دانش حسابداری، سال سوم، شماره 11، صص 180-161.
*       قالیباف، حسن (1387)، مقایسه بازدهی سهام رشدی با سهام ارزشی در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه  بورس اوراق بهادار، سال اول، شماره 3
*       مشکی،(1390)، کالبد شکافی بازده نقدی و سرمایه ای سهام رشدی و ارزشی در بورس اوراق بهادار تهران نشریه تحقیقات مالی، دوره 13، شماره 3.
*       Banz, R.W. (1981). The relationship between return and market value of common stocks. Journal of Financial Economics, 9, 3-18.
*       Basu, S. (1977). Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price-Earnings Ratios: A Test of the Efficient Market Hypothesis. Journal of Finance,12: 129-156.
*       Basu, S. (1983). The relationship between earnings yield, market value, and return for NYSE common stocks: Further evidence. Journal of Financial Economics, 12,129-156.
*       Bhandari, L. (1988). Debt/Equity Ratio and Expected Common Stock Returns: Empirical Evidence. Journal of Finance, 43: 507-528.
*       Carhart, M. (1997). On persistence on mutual fund performance. Journal of Finance 52,57-82.          
*       Chan L., Hamao Y., and Lakonishok J. (1991). Fundamentals and Stock Returns in Japan. Journal of Finance, Vol. XLVI, No 5.
*       Chen, L., Novy-Marx, R. and Zhang, L. (2010). An Alternative Three-Factor Model, Working paper, SSRN.
*       Fama, E. and French, K. (1992). The cross-section of expected stock returns. Journal of Finance 47, 427-465.
*       Fama, E. and French, K., (1993). Common risk factor in the returns on stocks and bonds, Journal of Finance, 33, pp. 3-56.
*       Fama, E. and French, K., (2013). A Five-Factor Asset Pricing Model. ssrn.com/abstract=2287202
*       De Bondt, W.F.M. and Thaler, R.H. (1985). Does the stock market overreact? Journal of Finance 40, 793-805.
*       Hou, K., Xue, C., Zhang, L. (2012). Digesting anomalies: An investment approach. Unpublished working paper. The Ohio State University.
*       Hubinette, N., and Jonsson, G. (2011). An Alternative Four-Factor Model, Master Thesis in Finance, Stockholm School of Economics.
*       Jegadeesh, N. and Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency. Journal of Finance, 48, 65-91.
*       Rosenberg, B., Reid, K. and Lanstein, R. (1985). Persuasive evidence of market inefficiency. Journal of Portfolio Management, 11, 9-17.
*       Ross, S. (1977). Risk, return and arbitrage’, Risk and return in Finance I, Friend, I. and Bicksler, J. (Eds.), Ballinger, Cambridge.
*       Sharpe, W.F. (1964). Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk. Journal of Finance, 19, 425-442.
*      Stattman, D. (1980). Book Values and stock returns, The Chicago MBA: A Journal of Selected Papers 4, 25-45