بررسی تاثیر عبور نرخ ارز بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 گروه حسابداری، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران (مسئول مکاتبات)

چکیده

نرخهای ارز یکی از عوامل کلیدی بین یک اقتصاد کوچک باز و بقیه دنیا است.نرخ ارز می تواند متغیرهای کلان اقتصادی همچون قیمت کالاها و خدمات وارداتی در بازار داخلی ، قیمت کالاهای سرمایه ای وارداتی و ساخته شده در داخل و بازدهی سهام شرکتها را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین یکی از مهمترین عوامل رونق اقتصادی و رونق بازار بورس، بازدهی سهام است. براین اساس، سوال اصلی پژوهش این است که آیا عبور نرخ ارز بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تاثیر می گذارد ؟ برای پاسخ به سوال ابتدا مدل عبور نرخ ارز تصریح و سپس از روش  OLS برآورد و ثابت شد که عبور نرخ ارز در ایران وجود دارد. سپس نمونه ای شامل 52 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1390- 1350 انتخاب و پس از تصریح مدل مناسب  از روش داده های تابلوئی تاثیر شاخص عبور نرخ ارز بر بازدهی سهام بررسی شده است. نتایج نشان داده است که اثر عبور نرخ ارز بر بازدهی سهام مثبت بوده است. علت اصلی این امر مثبت بودن شوک‌های ارزی و وجود شرکت‏های صادراتی در بورس و بالا رفتن بازدهی این شرکت‏ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of exchange rate pass on Stock Returns in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • S. Abdolmajid Jalaee 1
  • Hedyeh Mir 2
  • Akbar Rahimipoor 3
1 Professor of Economic, Shahid Bahonar University of Kerman-iran
2 Department of Accounting, Sirjan Branch, Islamic Azad University, Sirjan, Iran
3 Young researchers and elite club, sirjan branch, Islamic azad university, sirjan,iran. Corresponding Author
چکیده [English]

Exchange rates is one of the key factors in a small open economy and the rest of the world. Currency can macroeconomic variables such as prices of goods and services imports in the domestic market, the price of imported capital goods made in and will affect stock returns. It is also one of the most important factors of economic growth and prosperity of the stock market, stock return. Accordingly, the main research question is whether the cross exchange rates will affect the performance of the shares on the Stock Exchange? To answer the first pass and then the OLS method to estimate the fixed exchange rate stipulated in the exchange rate of the passage there.  The results show that the effect of exchange rate pass on stock returns is positive. Positive shocks due to the currency exchange and increase productivity and export companies in these companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cross exchange rate
  • Export
  • import
  • Stock Returns
*       ابونوری، اسمعیل، عبداللهی، محمد رضا، حمزه، مصطفی، (1391)، "ارزیابی پویایی های رابطه بین نرخ ارز و شاخص سهام بورس تهران با استفاده از مدل گارچ دو متغیره"، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،شماره 65، 86-65.
*       ابونوری، عباسعلی، فرخی، فرداد، شجاعیان، سیده فاطمه، (1393)، " مقایسه عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) و مدل میانگین متحرک انباشته اتورگرسیو (ARIMA ) در مدلسازی و پیش بینی کوتاه مدت روند نرخ ارز در ایران"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری ، سال 3، شماره 10، صص 99-85.
*       پیش بهار، اسماعیل، قهرمان زاده، محمد، عارف عشقی، طراوت، (1392)، "بررسی تاثیر عبور نرخ ارز به قیمت مواد غذایی در ایران"، فصلنامه اقتصاد کشاورزی، دوره 7، شماره 4، صص21-1.
*       حقیقت، جعفر، حسین پور، رسول، (1389)، "اثر انتقالی نرخ ارز بر قیمت صادراتی کشمش در ایران"، پزوهشنامه اقتصاد کلان (پژوهشنامه علوم اقتصادی)، شماره 37، صص54-33.
*       حلافی، حمید رضا، سعیدی، سید ناصر، (1391)، "بررسی واکنش های متقابل نااطمینانی در نرخ ارز و شاخص قیمت سهام بورس تهران"، فصلنامه اقتصاد مقداری(بررسی های اقتصادی سابق)، دوره 9، شماره 1، صص53-37.
*       رهنمای رودپشتی، فریدون، تاجمیر ریاحی، حامد، اسمعیلی اتوئی، سلمان، (1391)، "تحلیل مقایسهای نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز در بازده صنایع وابسته به پتروشیمی براساس تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و مدل رگرسیون پویا "، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، سال 1، شماره 1، صص65-43.
*       زارع مهرجردی، محمد رضا، توحیدی، امیرحسین،  ( 1392 )، " رابطه انتقالی نرخ ارز در بازارهای صادراتی پسته ایران "، تحقیقات اقتصاد کشاورزی ، سال 5، شماره 2، صص 186-165.
*       زراءنژاد، منصور ، انواری، ابراهیم . ( 1384 ).کاربرد داده های ترکیبی در اقتصاد سنجی . بررسیهای اقتصادی ( اقتصاد مقداری)، سال2، شماره 4، صص 52-21.
*       سجاد، رسول، طروسیان، آدنا، (1393)، " نسبت بهینه پوشش ریسک نرخ ارز به وسیله قراردادهای آتی سکه طلا در ایران"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، سال 3، شماره 12، صص24-1.
*       شجری، هوشنگ، طیبی، سید کمیل، جلائی، سید عبدالمجید ،  ( 1384 )، " تحلیل عبور نرخ ارز در ایران "، فصلنامه دانش و توسعه، شماره 16، صص 76-51.
*       شجری، هوشنگ، طیبی، سید کمیل، جلائی، سید عبدالمجید ،  ( 1385 )، " عبور نرخ ارز و رابطه آن با سیاستهای پولی و درجه باز بودن اقتصاد در ایران به روش سیستمهای فازی عصبی "، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال 8، شماره 26، صص 179-153.
*       کازرونی، علی رضا، سلمانی، بهزاد، فشاری، مجید ،  ( 1391 )، "بررسی تأثیر نظام ارزی و محیط تورمی بر درجه عبور نرخ ارز در ایران"، فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه، شماره5، صص 116-95.
*       موسوی محسنی، رضا، سبحانی پور، مینا، 1387، "بررسی گذر نرخ ارز در اقتصاد ایران"، پژوهشنامه اقتصادی، شماره4، صص 149-129.
*       مهرابی بشرآبادی، حسین، جلائی، سید عبدالمجید، کوشش، محمد سجاد ،  ( 1390 )، " بررسی عبور نرخ ارز بر قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی در ایران "، پژوهشنامه علوم  اقتصادی ، سال 6، شماره 12، صص 216-201.
*       یحیی زاده فر، محمود، لاریمی، جعفر، فرامرزی، رکسانا ،  ( 1391 )، " بررسی تاثیر تکانه های قیمتی و درآمدی نفت بر بازده واقعی سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی، شماره 2، صص 33-1.
*       Adeyemi, Ogundipe, Samuel, Egbetokun, (2013). " Exchange Rate Pass –Through To Consumer Prices In Nigeria ", European Scientific Journal,9(25), pp 110–123.
*       Anaya, Jose Antonio Gonzalez (2000). "Exchange Rate Pass- Through and Partial Dollarization: Is There a Link?",  CREDPR Working Paper, p81.
*       Bouakez, Hafedh, Rebei, Nooman, (2006). " Has Exchange Rate Pass-Through Really Declined? Evidence from Canada", European Journal of Economy,24, pp 1–38.
*       Boug, Pål, Cappelen, Ådne, Eika, Torbjørn, (2005). " Exchange Rate Pass-through in a Small Open Economy", Statistics Norway,429, pp 1–43.
*       Cheikh, Nidhaleddine Ben, (2012), " Asymmetric Exchange Rate Pass-Through in the Euro Area: New Evidence from Smooth Transition Models", e- conomics journal , 6(39), pp1-28
*       Edwards, S. (1988). Exchange rate misalignment in developing countries. World Bank Occasional     Paper 2, Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press.
*       Fama,E.F.,Fisher,L.,Jenesen,M.C.,&Roll ,R.(1969) "The Adjustment of Stock Price to New Information". International Economic Review. vol.10, pp.1-21
*       Ghanem, D, (2010) , " Inflation and Exchange Rate Regimes: Evidence from MENA Countries" , 14th Annual Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance,pp 1-42.
*       Kurihara, Y, (2006), The Relationship between Exchange Rate and Stock Prices During the Quantitative Easing Policy in Japan. International Business Research, 11(4), pp 375-386.
*       Mallick, S. and Marques, H. (2010)." Data frequency and exchange rate pass-through: evidence from India's exports", International Review of Economics & Finance, 19(1):13-22.
*       Sek, Kun Siok, Kaspalyamova, Zhanna  , (2008), " Pass- through Of  Exchange Rate Into Domestic Prices: The Case Of Four East- Asian Countries ", The International Journal of Economic Policy Studies, 3(3),    pp45-72
*       Smith, RS, Wouters, f. (2002), " Revenue Fiscale Canadienne ", Canadian Tax Journal, no 50, pp1655-1661.
*       Winkelreid, D, (2011), " Exchange Rate Pass-Through and Inflation Targeting in Peru", Central Reserve Bank of Peru, Working Paper Series, pp1-14.
*       Wu,Y, (2000), Stock Prices and Exchange Rates in a Vec Model: The Case of Singapore in the 1990s,  Journal of Economies and Finance, vol  24, pp 260-274.
*      Xie, J., Kinnucan, H.W. and Myrland, O. (2008). "The effects of exchange rates on export prices of farmed salmon",  Marine Resource Economics, 23(4): P 57.