تاثیر کیفیت سرمایه انسانی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مطالعه موردی کشورهای منتخب جنوب شرق آسیا و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژِی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات (نویسنده مسئول)

2 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( FDI) یکی از مهمترین عوامل مطرح در زمینه افزایش تعاملات اقتصادی در عرصه بین المللی می باشد، که بکارگیری این نوع سرمایه گذاری اهدافی چون ارتقاء فن آوری، توسعه مهارت و مدیریت برای ارتقاء توان کیفی نیروی کار داخلی، افزایش استاندارد تولیدات داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و حرکت به سوی اقتصاد بازار را  دنبال می کند. از این رو وظیفه دولت، کمک به ظهور و پویایی صنایع و کارآفرینان داخلی برای جلب مشارکت شرکای خارجی ( به عنوان سرمایه گذار یا عرضه کننده فن آوری ) است.
پژوهش حاضر، به ارزیابی اثر کیفیت سرمایه انسانی همراه با عوامل دیگری از جمله نرخ ارز، درجه باز بودن اقتصاد، اندازه بازار و ثبات اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب درحال توسعه جنوب شرق آسیا (تایلند، کره جنوبی، سنگاپور، مالزی، اندونزی و چین) طی سالهای 1995 تا 2012 و کشور ایران از سال 1980 تا 2012 پرداخته است. بدین منظور، با به کارگیری روش پانل دیتا برای کشورهای منتخب جنوب شرق آسیا به برآورد مدل تحقیق پرداخته شده است. علاوه بر آن، به منظور مقایسه نتایج مدل مربوط به کشورهای شرق آسیا با کشور ایران با استفاده از روش سری زمانی به برآورد مدل مربوط به کشور ایران پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در ایران و دیگر کشورهای منتخب در حال توسعه، شرایط مساعد برای سرمایه گذاری، در تعامل با سرمایه انسانی زمینه ساز جذب FDI است. در این راستا، ضروری است تصمیم‌گیرندگان کشور در برنامه‌ریزی‌های کلان خود، توسعه انسانی را مورد توجه بیشتری قرار دهند و خصوصا به ارتقای سطح و گستره آموزش افراد جامعه در رده‌های مختلف سنی بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Quality of Human Resources On attracting Foreign Direct Investment A Case Study of the South East Asian countries and Iran

نویسندگان [English]

  • Azam Asadnezhad 1
  • Taghi Torabi 2
  • Reza Radfar 2
1 Master of Technology Management
2 Associate Professor of Economics
چکیده [English]

Foreign direct investment (FDI) is of the major factors in the field of increasing international economic interactions. Utilizing this type of investment will lead into technology improvement, management skill development in order to improve the quality of domestic work labor, increasing domestic production standards, expanding export markets and transition into market economy. Hence, government plays a major role in order to make domestic industries and entrepreneurs to attract FDI (for capital or technology)
This study evaluates the impact of the quality of human resources along with other factors such as currency exchange rates, openness, market size and economic stability on attracting foreign direct investment in developing countries of the South-East Asia (Thailand, South Korea, Singapore, Malaysia, Indonesia and China) during 1995 to 2012 And Iran from 1980 to 2012.hence, the research model has been selected by implementing data panel for selected countries of South-East Asia. Moreover, time series has been used, in order to model the data for Iran to compare the results with the south East Asian countries models. The results show that in Iran and other developing countries, attracting FDI has direct relation with quality of human resource. Hence, it is necessary for the decision makers of the country to increase their focus on the development of human resource specially improvement of education and training level and scope in different age groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • foreign direct investment
  • Human Resource
  • transnational companies
*       آقا محمد زاده، (1392) ، «عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران » پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اقتصاد و مدیریت آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران.
*       بابایی، علیزاده(1393)، ا«ثر متقابل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو D8 » فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی سال دوم شماره 6، تابستان 1393.
*       ترابی تقی، محمد زاده اصل، نازی،(1389)، « جهانی شدن، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتقال تکنولوژی» ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
*       رادفر، (1391)، «ارائه روش اولویت بندی روشهای سرمایه گذاری در انتقال تکنولوژی» فصلنامه علمی و پژوهشی دانش سرمایه گذاری- انجمن مهندسی مالی ایران، دوره یک، شماره3، پاییز 1391،ص 180.
*       شاه آبادی ابوالفضل و عبداله محمودی (1390)، «تعیین کننده های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران» فصلنامه اقتصادی، سال سوم، شماره 5، صص 126-89 .
*       نوربخش، فرهاد، (1383)، «رابطه سرمایه انسانی با سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه» فصل نامه اقتصاد سیاسی، شماره 6، سال دوم، تابستان.
*       Balsu Bramanyam, V.N, (1996). Foreign direct investment and growth in EP and IS cuontries. The Economic Journal, Vo1.106, No434, PP, 42-105.
*       Blonigen, B. A. A Review of the Empirical Literature on FDI Determinants. NBER Working Paper, No.
*       11299, (2005).
*       Chechi D., De Simone and Riccardo Faini (2007), skilled migration, FDI and human capital investment, IZA DP NO.2795, PP1-32.
*       Constantina , Kottaridi , Thansis ,Stengos,(2010), Foreign Direct Investment , Human Capital and       Non- linearities in Economic Growth, Journal of Macroeconomics 32(2010)858-871. 
*       Chan, K., and Gemayel, E. (2003), Macroeconomic instability at the pattern of FDI in the MENA   region, Paper presented at the Economic Research Forum, ERF 2003
*       -De Lur mello, Felipa (2007), the location of the united statesʼ FDI under the share gravity model, International Economic Journal, Vol. 21, No, 4, PP, 491-519.
*       Dimitrios Hristu-Varsakelis, Stella Karagianni, Anastasios Saraidaris. Equilibrium conditions in corporatetax competition and Foreign Direct Investment flows. Department of Applied Informatics, University of Macedonia, Thessaloniki 54006, Greece, (2010).
*       Karthik, Namasivayam and Bask Denizci (2006). Human Capital in Service Organizations: Identifying Value Drivers. Journal of Intellecual Capital. Vol.7, No, 3, PP.381-393
*       Lensink, Robert & Morissey, Olive (1999), foreign direct investment: flows, volatility and growth in
*       Developing countries. htpp/www.ub.rug.pp 1-26.
*       Gastanga, M. & Nougent, J., 1998, “House Country Reform and FDI inflows: How much difference do they make?” World Development Report Vol 5. NO. 7,199-1314.
*       Nunnen Kamp, P. (2002), "Determinants of FDI in Developing Countries: Has Globalization Changed the Rules of the Game?", Kieler Arbitspapiere, Kiel Working Papers, No. 1122, Kiel Institute for World Economics, Kiel.
*       Sung-Hoon Lim. How investment promotion affects attracting foreign direct investment: Analytical argument and empirical analyses. Department of International Trade, Konkuk University, 1 Hwayangdong, Gwangjin-Gu, Seoul 143-701, Republic of Korea, (2007).
*       Ramos, Arturo, (2001), Foreign Direct Investment as Catayst for Human Capital Accumulation, Submit in Fulfillment of the MALD Thesis Rquirement, Fletcher school, Tufts University, Boston
*       Tavares, Ana & Teixeira, Aurora, (2005), Human Cpital Intensity in technology-Based Firms Located in Portugal: Do Foreign Multinationals Make a Difference? Pages 1-19.       
*       Wang & Jain-Ye, Blomstrom, Magnue (1992), foreign investment and technology transfer a simple model, European Economic Review, No. 32, pp 137-155.