نقش ریسک ورشکستگی در توسعه تئوریک و بهبود عملکرد مدلهای ارزشیابی مبتنی بر عایدات غیرعادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حسابداری (نویسنده مسئول)

2 دکتری حسابداری

چکیده

با توجه به مبانی نظری موجود در خصوص توان اثرگذاری ریسک ورشکستگی بر سه جزء از مبانی طراحی مدل های ارزشیابی مبتنی بر عایدات غیرعادی (فرض تداوم فعالیت، میزان محافظه کاری و سود حسابداری) در این پژوهش ضمن طراحی مجدد مدلهای پیش بینی عایدات غیر عادی و ارزشیابی مبتنی بر عایدات غیر عادی اولسون (1995) و فلتهام و اولسون (1995)، با لحاظ نمودن متغیر ریسک ورشکستگی، به مقایسه عملکرد مدلهای اولیه و تعدیل شده با استفاده از داده های ترکیبی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دو دوره تخمین 5 ساله (1382-1387) و 10 ساله (1382-1392) پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد لحاظ کردن ریسک ورشکستگی باعث بهبود قدرت مدلهای پیش بینی و ارزشیابی اولسون (1995) و فلتهام و اولسون (1995)  طی هر دو دوره تخمین 5 و 10 ساله می­شود، اما به سبب افزایش شدید ارزشهای سهام در سالهای پایانی دوره­ی تخمین 10 ساله (به خصوص سالهای 91 و 92) ، ارزشهای برآورد شده توسط مدل­های اولیه و تعدیل شده  طی دوره تخمین 10 ساله به نحو معناداری پایین تر از ارزشهای واقعی بازار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Bankruptcy Risk in Theoretical Development and Performance Improvement of the Abnormal Earnings Valuation Models

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Emami Naeini 1
  • Forough Rahimi Moogouie 2
1 Ph.D. of Accounting
2 Ph.D. of Accounting
چکیده [English]

Based on the literature Review about the influence of bankruptcy risk on three principle factors of the abnormal earning valuation models (the going concern assumption, the accounting conservatism and the accounting earnings) in this research, ohlson (1995) and feltham-ohlson (1995) abnormal earning valuation models are adjusted considering the bankruptcy risk and primary models are compared with adjusted models during the 5-years period (from 2003 to 2008) and 10-years period (from 2003 to 2013) using panel data for 110 companies listed on Tehran Stock Exchange. The research results indicate that considering the bankruptcy risk improves the prediction and valuation power of the abnormal earning valuation models during both 5 and 10 years estimated periods. However, due to the uncontrolled growth of prices in the last years of the 10-years period (especially 2012 and 2013) the estimated values by both primary and adjusted models during 10-years estimated period are significantly lower than the actual market values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abnormal Earnings Valuation
  • Bankruptcy Risk
  • Conservatism
  • Accounting Earnings
  • Going Concern
*    خدادادی، ولی.، و عرفانی، حسین.(1389) . بررسی رابطةبین نوع صنعت،سهم بازار و فشردگی سرمایه با پایداری سودهای غیرعادی درشرکتهای بورسی. دانش حسابداری.1(1): 109-89.
*    خدادادی، ولی.، فرازمند، حسن.، و شیبه، سکینه.(1392) . بررسی مدل ارزشگذاری مبتنی بر سودهای غیرعادی) اولسن) از منظر اقتصاد کلان با استفاده از روش GMM. پژوهش­های حسابداری مالی.5 (17) :58-41.
*       وکیلی فرد، حمید رضا.،فروغ نژاد،حیدر.، و خوشنود،مهدی. (1392). ارزیابی رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با روش فرایند تحلیل شبکه ای. مدیریت دارایی و تامین مالی.1(2): 34-19
*       Ahmed, A. S., Billings, B. K., Morton, R. M. and Stanford-Harris, M. (2002). The Role of Accounting Conservatism in Mitigating Bondholder-Shareholder Conflicts over Dividend Policy and in Reducing Debt Costs. The Accounting Review 77: 867–890.
*       Ahmed, A. S. and Duellman, S. (2007). Accounting Conservatism and Board of Director Characteristics: An Empirical Analysis. Journal of Accounting and Economics 43: 411-437.
*       Altman, E.I. (1968). Financial ratios, disarmament analysis and the prediction of corporate Bankruptcy. The Journal of Finance.23:589-609.
*       Basu, S. (2009). Conservatism Research: Historical Development and Future Prospects. Chinese Journal of Accounting Research 2: 1-20.
*       Biddle, G.C., M.L. Ma, and F.M. Song. (2011). Accounting Conservatism and Bankruptcy Risk. SSRN eLibrary.
*       Butler, M., Leone, A. J.,& Willenborg, M. (2004). An empirical analysis of auditor reporting and its association with abnormal accruals. Journal of Accounting and Economics. 37(2): 139–165.
*       Bauman, M. P. (1999). An empirical investigation of conservatismin book value measurement. Managerial Finance. 25 (12):42-54.
*       Bushman, R., M., Piotroski, J. D. and Smith, A. (2010). Capital Allocation and Timely Accounting Recognition of Economic Losses. Working Paper, The University of North Carolina at Chapel Hill.
*       Callen, J. L., Chen, F., Dou, Y. and Xin, B. (2010). Information Asymmetry and the Debt Contracting Demand for Accounting Conservatism. Working paper, University of Toronto.
*       Callen, J. L., & Morel, M. (2001). Linear accounting valuationwhen abnonnal earnings are AR(2). Review ofQuantitative Finance and Accounting. 16: 191-203.
*       Camcho-Minano, M.D.,& Campa, P. (2014). Integrity of financial information as a Determinant of the outcome of a bankruptcy procedure. International Review of Law and Economics. 37: 76-85.
*       Campbell, J., Hilscher, J. and Szilagyi, J. (2008). In Search of Distress Risk. Journal of Finance 53 :2899-2939.
*       Charitou, A., Lambertides, N.,& Trigeorgis, L. (2007). Earnings Behavior of financially distressed firms: the role of institutional ownership. Abacus. 43(3):271–296.
*       Charitou, A., Neophytou, E.,& Charalambous, C. (2004). Predicting corporate failure: empirical evidence for the UK. European Accounting Review. 13(3): 465–497.
*       Choi, Y., O'Hanlon, J.,& Pope, P. F. (2001). Linear informationmodels in residual income-based valuation: a development of the Dechow, Hutton and Sloan empiricalapproach. Working paper.Lancaster University.
*       DeAngelo, H., DeAngelo L. & Skinner, D. J. (1994). Accounting choice in troubled companies. Journal of Accounting and Economics. 17 (1–2): 113–143.
*       Dechow, P., Hutton, M.,.& Sloan, R. G. (1999). Anempirical assessment of the residual income valuationmodel. Journal of Accounting and Economics. 26: 1-34.
*       DeFond, M. L.,& Jiambalvo, J. (1994). Debt covenant violation and manipulation of accruals. Journal of Accounting and Economics. 17(1–2): 145–176.
*       De Ste. Croix, G. E. M. (1956). Greek and Roman Accounting. In: Littleton, A. C.and Yamey, B. S., ed., Studies in the History of Accounting. Richard D. Irwin, Homewood. IL: 14-74.
*       Fama E. F. and K.R. French. (1992). The Cross-Section of Expected Stock Returns, Journal of Finance, 47(2):427 - 465.
*       Feltham, G. A.,& Ohlson, J. A. (1995). Valuation and clean surplus accounting for operating and financial activities. Contemporary Accounting Research. 11 (2): 689-731.
*       Foerster, S.R& Sapp, S. G. (2005). Valuation of financial versus non-financial firms: a global perspective. Int. Fin. Markets, Inst. and Money. VOL. 15: 1–20.
*       Francis, J., Ohlson, P.,& Oswald, D. (2000). Comparing the accuracy and explain ability of dividend, free cash flow, and abnormal earnings equity value estimates. Journal of Accounting Research. 38: 45–70
*       Frankel, R.,& Lee, C. M. C. (1998). Accounting valuation, market expectation, and cross-sectional returns. Journal of Accounting and Economics. 25: 283-319.
*       Garcia Lara, J.M. B., Garcia,O., & Neophytou,E. (2009). Earning quality in ex-post failed firms. Accounting and Business Research. 39(2): 119-138.
*       Gerald, I.W. (1998). The Analysis and Use of Financial Statements. Wiley: 983-1037.
*       Giner, B.,& Iniguez,R. (2006). An empirical assessments of the feltham-ohlson models considering the sign of abnormal earnings. Accounting and Business Research.36(3): 169-190.
*       Guay, W. and Verrecchia, R. E. (2007). Conservative Disclosure. Working paper, University of Pennsylvania.
*       Hui, K. W, Klasa, S. and Yeung, E. (2009). Corporate Suppliers and Customers and Accounting Conservatism. Working paper, Hong Kong University of Science and Technology.
*       Khodadadi, V.,& Emami, M.R. (2010). Comparative assessment of feltham-ohlson Sign-oriented &traditional models. International Research Journal of Finance & Economics. 2010. 36: 59-74.
*       Kim, J., Ramaswamy, K. and Sundaresan, S. (1993). Does Default Risk in Coupons Affect the Valuation of Corporate Bonds: A Contingent Claims Model. Financial Management, 117–131.
*       Krischenheiter, M. and Ramakrishnan, R. (2010). Prudence Demands Conservatism. Working paper. University of Illinois at Chicago.
*       Li F., Abeysekera, I.,& Ma, S. (2011). Earnings management and the effect of earnings quality In relation to stress level and bankruptcy Level of Chinese Listed Firms. Corporate Ownership and Control. 9 (1): 366-391.
*       Lo, K. and Lys,T. (2000). The Ohlson model: contributionto valuation theory, limitations, and empirical applications.Journal of Accounting, Auditing and Finance, 15(3): 337-370.
*       McCrae, M. and Nitsson, H. (2001). The explanatory andpredictive power of different specifications of the Ohlson(1995) valuation models. The European AccountingReview,10 (2), 315-341.
*       Myers, J. (1999). Implementing residual income valuation with linear information dynamics. AccountingReview.74 (January): 1-28.
*       Newton, G.W. (1998). Bankruptcy insolvency accounting practice and procedure: Wiley.
*       Ohlson, J. A. (1995). Earnings, book values, and dividends in equity valuation. Contemporary Accounting Research. 11 (2): 661-687.
*       Ota, K. (2002). A test of the ohlson (1995) model: empirical evidence from japan. The International Journal of Accounting. 37 (2): 157-182.
*       Peltier-Rivest, D. (1999). The determinants of accounting choices in troubled companies. Quarterly Journal of Business and Economics. 38(4). 28–44.
*       Qiang, X. (2007). The Effects of Contracting, Litigation, Regulation, and Tax Costs on Unconditional and Conditional Conservatism: Cross-Sectional Evidence at the Firm Level.The Accounting Review 82: 759-796.
*       Ryan, S. G. (2006). Identifying Conditional Conservatism. European Accounting Review 15:511 -525.
*       Saleh N. M.,& Ahmed, K. (2005). Earnings management of distressed firms during debt renegotiation. Accounting and Business Research. 35(1): 69–86.
*       Srivastava, A. and Tse, S. (2010). The Contribution of Delayed Gain Recognition to Trends in Conservatism: A Re-Examination Using a New Approach to Measuring Accounting Conservatism. Working paper, Northwestern University.
*       Stober, T. L. (1996).Do prices behave as if accountingbook values are conservative? Cross-sectional tests of theFeltham-Ohlson (1995) valuation model. Working paper. University of Notre Dame.
*       Sweeney, A. P. (1994). Debt-covenant violations and managers accounting responses. Journal of Accounting and Economics. 17(3): 281–308.
*       Uhrig-Homburg, M. (2005). Cash-flow Shortage as an Endogenous Bankruptcy Reason.Journal of Banking and Finance 29: 1509–1534.
*       Watts, R. (2003). Conservatism in Accounting Part I: Explanations and Implications. Accounting Horizons 17: 207–221.
*       Watts, R. L. & Zimmerman J. L. (1986). Positive accounting theory. Prentice-Hall, Inc: Upper Saddle River,New Jersey, NJ.
*       Wittenberg-Moerman, R. (2008). The Role of Information Asymmetry and Financial Reporting Quality in Debt Trading: Evidence from the Secondary Loan Market. Journal of Accountingand Economics 46: 240-260
*       Zhang, J. (2008). The Contracting Benefits of Accounting Conservatism to Lenders and Borrowers. Journal of Accounting and Economics 45: 27–54