تاثیر مالکیت خانوادگی بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مبتنی بر تئوری نمایندگی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری ،دانشگاه مازندران (مسئول مکاتبات)

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی ساری

چکیده

ارتباط بین نوع مالکیت وساختار سرمایه از جمله موضوعهای بحث انگیز در امور مالی وحسابداری است همچنین فراگیر شدن مالکیت خانوادگی در اقتصادهای نوظهور در سالهای اخیر مطالعه وپژوهش در این زمینه را ضروری می سازدبر این اساس تحقیق حاضر در صدد است تا در ابتدا به مطالعه تاثیر مالکیت خانوادگی بر ساختار سرمایه  شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برمبنای تئوری نمایندگی پرداخته وسپس عوامل موثر بر این ارتباط را مورد بررسی قرار دهد به منظور پاسخ گویی به سوالات فوق داده های مربوط به 22 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای1387 تا1391 جمع آوری وبه روش تحلیل ترکیبی داده ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مالکیت خانوادگی تأثیر مثبت و معناداری بر ساختار سرمایه شرکت های مورد بررسی دارد. هم چنین رشد وسودآوری هم اثر تعدیل کننده ی  مثبت ومعنی داری بر رابطه ی بین مالکیت خانوادگی و ساختار سرمایه ی شرکت ها در بازار سرمایه ایران دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of family ownership on capital structure on accepted company in TSE(based on agency theory)

نویسندگان [English]

  • Hossein Fakhari 1
  • Elham Fasihe 2
1 Department of Accounting, Mazandaran University, Babolsar, Iran
2 Department of Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran (Corresponding Author
چکیده [English]

Ralationship between  the type of ownership and capital structure is such a controversial issue in financial affairs and  accounting. also pervasiveness of family ownership in new tangled economies in recent years makes surveys necessary in this respect.accordingly,this study intends to initially the effects of family owner ship on capital structure of companies accepted in Tehran exchang(based on agency theory). Then factors in fluencing this relation ship is examined.in order to meet the above questions the related data of 22 companies accepted in Tehran exchang over the years 1387-1391 was collected and studied by mixed analysis. Research findings shows that domestic  owner ship  has positive  and meaning ful effect  on the  accepted  firms capital structure inTehran stock Exchange. Also growth and profitability has positivee and meaning ful coordination effect  on the relationship between  familyownership and capital structure Iran capital market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family ownership
  • Capital Structure
  • Agency theory
  • Profitability
  • Growth
  • Tehran Exchange
*       اسدی.غلامحسین ومحمدی،شاهپوروخرم،اسماعیل (1390)،رابطه بین ساختارسرمایه وساختارمالکیت، فصلنامه دانش  حسابداری،شماره 4 (دوره2)،48-29.
*       اسکندری، آتوسا و حسینی، یعقوب.(1381)، بررسی وضعیت ریسک سیستماتیک β شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،.فصلنامه علمی – پژوهشی ، شماره 5 (دوره 7 )، 54-29.
*       بیابانی،شاعرورضی کاظمی­،ستاره (صغرا) (1392)،ساختارمالکیت (ترکیب سهامداری وتمرکز) وسیاست تقسیم سودشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران،فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار ،شماره20،28-15.
*       پورزمانی، زهرا و جهان شاد،آزیتا ونعمتی،علی و فرهودی زارع ،پروین (1389)، بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه در شرکت ها، پژوهشنامه حسابداری مالی وحسابرسی ، شماره 8 (دوره 2)، 46-25.
*       چارلز پی،جونز (1382). مدیریت سرمایه گذاری ،ترجمه رضا تهرانی ،عسگر نوربخش.چاپ اول ،انتشارات: نگاه دانش
*       محمد زاده کاردر ،خدیجه وخدادادی ،ولی وواعظ ،علی (1391)،بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی وساختار مالکیت بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،اولین همایش ملی حسابداری ومدیریت ،نور دانشگاه آزاد اسلامی
*       مقدم، عبدالکریم و مومنی یانسری ،ابوالفضل (1391)، بررسی تأثیر برخی ویژگی های نظام راهبردی شرکت بر تصمیم های ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، بررسی های حسابداری وحسابرسی ، شماره 2(دوره 19) ، 136-123
*       مهرآذین،علیرضا.قبدیان،بشیر،فروتن،امیدوتقی پورمحمد (1392)،مالکیت خانوادگی،غیرخانوادگی شرکت‌هاومدیریت سود. فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابرسی مربوط به دیوان محاسبات،  شماره 4(پیاپی52) ،139-125.
*       نمازی،محمد،محمدی،محمد (1389)، بررسی کیفیت سودوبازده شرکت های خانوادگی وغیرخانوادگی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران،مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز،شماره 2 (پیاپی3/59)،194-159.  
*       Abdullah.F‚ Shah.A.Igbal.A and Gohar.R. (2011). The Effect of Group and  Family Ownership on Firm Performance : Empirical Evidence  7:191-208 .from Pakistan.
*       Anderson.R and other.(2003).FaoundingFamily owner ship and firm performance:Jornal of finance58(1301-1328).
*       Ampen borger,Markuse and other. (2009).Capital Structure decisions in  family firms,empvical evidence from abank based Economy.
*       Anotoniou and other.(2008).The determinants of capital structure:Jornal offinanced and QuantitiveAnalysis43(1)(59-92).
*       Chakrabarty, Subarta. (2009). The Influence of National Culture and Institutional Voids on Family Ownership of Large Firms: A Country Level Empirical Study. Journal of International  Management, 15:1-31.
*       Dax Plus Family Index's.( 2010). Deutche Bourse Issuer Data & Analytics,13 January 2010,p 8.
*       Fama, E,.and Jencen, M.)1983(.Separation of ownership and control,Jornal of lawand Economics,Vo1.:26,pp: 228-307.
*       Eliul and other.(2008).Control motivation and capital structure decision:working paper available at SSRN:http://ssrn.com
*       Zelia Serrasqueiro and other.(2011).Arecapital structure decisions of family-owned SMES different Empvicalevidence from portugal
*       Handoo, A., Sharma, K.(2014). A study on determinants of capital structure in India, IIMB Management Review Review2014 xx, 1-13.
*       Joy Pathak.(2010). What Determines Capital Structure of Listed Firms in India? Baruch College, City University Of New York,2010 Odette School of BusinessUniversity of Windsor, ON, N9B 3P4, Canada 55 Lexington Ave New York, 2010, United States.
*       Kowalewski Oskar.(2007) . Talavera Oleksandr. Corporate Gaverence and Dividend policy in Poland,Warsaw School of Economics,Available at ssrn
*       MahfuzahSalim and Raj Yadav. (2012). Capital Structure and FirmPerformance: Evidence from Malaysian Listed Companies  ‚Procedia - Social and Behavioral Sciences 65 ‚156 – 166
*       Markus.Ampen borger and other.(2009).Capital Structure decisions in firms: empvical evidence  from abank baseed Economy
*       Mcconaughy, Daniel L. Matthews, Charles H. and Anne S. Fialko.(2001). Founding Family Controlled Firms: Performance, Risk, and Value. Journal of Small Business Management, 39 (1): 31-49.
*       Mishra c and other.(1999).Founding family contorland capital structure,23(4),53-64
*       Najhar ,B,.and Taylor, p.(2008).The Relation  ship between capital structure and owner ship structure, Managerial finance vol,12pp.919-933
*       Wang, D.( 2006). Founding Family Ownership and Earning Quality. Journal of Accounting Research, 44:619-656.
*       Xiaohong‚ Huang‚Rezaul‚ Kabir.(2013).THe impact of owner ship structure on capital: Evidence from listed firms in China ‚scool of Management and Governance  Financial Management