کاربرد نظریه چشم‌انداز در محیط غیر آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دکتری حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

3 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

نظریه چشم‌انداز، برای اولین بار در سال 1979 به وسیله کاهنمن و تورسکی معرفی شد و به عنوان بهترین توصیف از نحوه ارزیابی ریسک توسط افراد در محیط آزمایشگاهی مد نظر قرار گرفت. با توجه به کاربرد اولیه این نظریه در شرایط آزمایشگاهی، این پرسش مطرح است که آیا نظریه چشم‌انداز در محیط­های غیر آزمایشگاهی نیز کاربرد دارد؟ از این رو، این پژوهش در تلاش است با ارائه شواهدی از دنیای واقعی، وجود و کاربرد خارجی این نظریه را مورد بحث و بررسی قرار دهد. در این پژوهش از طریق مرور پژوهش‌های داخلی و خارجی، کاربرد نظریه چشم‌انداز در حوزه مالی تشریح و در سایر حوزه­ها مورد اشاره قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که مطابق کاربرد­های ذکر شده از نظریه چشم‌انداز در حوزه مالی و سایر حوزه­های مورد اشاره بر اساس پژوهش‌های داخلی و خارجی مورد بررسی، این نظریه در شرایط غیر آزمایشگاهی و واقعی نیز کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prospect Theory use in non-laboratory environment

نویسندگان [English]

  • Shokrollah Khajavai 1
  • Mohammad Hallaj 2
  • Kianoosh Ganji 3
1 Associate Prof., Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Ph.D. in accounting, Shiraz University, Shiraz, Iran.
3 M.A. in accounting, Tehran University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Prospect theory first was created in 1979 by Kahneman and Tversky and got considered as the best explanation of risk assessment in laboratory environment. As the first use of the theory in laboratory circumstances, a question comes to mind whether the theory is applicable in non-laboratory environment? Thus, this research is going to discuss theory existence and its applicability, exploring real evidence. In this research Prospect theory use in Finance through internal and external review has described and some other areas have referred. Results show that the theory is an applicable one in non-laboratory environment according to studied researches in Finance and other areas.

*    بدری، احمد و علیرضا شواخی­زاده (1389). "نقاط مرجع، قیمت سهام و حجم معاملات: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 12، صص 151-173.
*    بهار مقدم، مهدی و حجت اله زنگی آبادی، (1391). "مقایسه توانایی پپش‌بینی اجزای مثبت و منفی بازدهی بازار سهام (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران)"، فصلنامه کاوش‌های مدیریت بازرگانی، شماره 7، صفحات 147-164.
*    پورزمانی، زهرا و مجتبی کریمی، (1392). "ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک مبتنی بر تئوری چشم‌انداز"، دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکیم جرجانی.
*    ثقفی، علی، فرهادی؛ روح اله، تقوی فرد؛ محمد تقی و فرخ برزیده، (1394). "پیش بینی رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران: شواهدی از تئوری چشم‌انداز"، فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، شماره 15، صفحات 19-32.
*    خواجوی، شکرالله و علی فعال قیومی (1394). "نظریه دورنما تجمعی و بازده مورد انتظار سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار سال هشتم، شماره 27، صص 83-95.
*       رهنمای رودپشتی، فریدون و آرزو جلیلی، (1389). "حسابگری ذهنی و ارزیابی متوزان"، مجله حسابداری مدیریت، شماره 4، صفحات 81-91.
*    شمس، شهاب الدین؛ یحیی زاده فر، محمودو  عباس امامی، (1389). "بررسی رابطه اثر تمایلی با جریانات نقدی و عملکرد شرکت­های سرمایه‌گذاری بورس اوراق بهادار تهران"، مجله تحقیقات مالی، دوره 12، شماره 30، صفحات 95-116.
*    مصلح شیرازی، علی نقی؛ نمازی، محمد؛ محمدی، علی و احمد رجبی، (1392). "تئوری چشم‌انداز و مدلسازی الگوی تصمیم‌گیری مدیران در بخش صنعت"، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت صنعتی، شماره 10، صفحات 9-33.
*       مهرانی، ساسان؛ کرمی، غلامرضا و سید مصطفی حسینی، (1393). تئوری حسابداری، تهران، نگاه دانش، چاپ اول.
*       Abdel-Khalik, Rashed. (2014). Prospect Theory predictions in the field: Risk seekers in settings of weak accounting controls. Journal of Accounting Literature, 33(1), 58-84.
*       Andries, Marianne. 2012. “Consumption-based Asset Pricing with Loss Aversion.” Unpublished paper.
*       Bali, Turan, Nusret Cakici, and Robert Whitelaw. 2011. “Maxing Out: Stocks as Lotteries and the Cross-section of Expected Returns.” Journal of Financial Economics 99(2): 427-446.
*       Barberis, Nicholas. (2013). Thirty Years of Prospect Theory in Economics: A Review and Assessment. Journal of Economic Perspectives, 27(1), 173-96.
*       Barberis, Nicholas, and Ming Huang. 2008. “Stocks as Lotteries: The Implications of Probability Weighting for Security Prices.” American Economic Review 98(5): 2066-2100.
*       Barberis, Nicholas, Ming Huang, and Tano Santos. 2001. “Prospect Theory and Asset Prices.” Quarterly Journal of Economics 116(1): 1-53.
*       Barberis, Nicholas, Ming Huang, and Richard Thaler. 2006. “Individual Preferences, Monetary Gambles, and Stock Market Participation: A Case for Narrow Framing.” American Economic Review 96(4): 1069-1090.
*       Barseghyan, Levon, Francesca Molinari, Ted O’Donoghue, and Joshua Teitelbaum. 2012. “The Nature of Risk Preferences: Evidence from Insurance Choices.” Unpublished paper.
*       Benartzi, Shlomo, and Richard Thaler. 1995. “Myopic Loss Aversion and the Equity Premium Puzzle.” Quarterly Journal of Economics 110(1): 73-92.
*       Boyer, Brian, Todd Mitton, and Keith Vorkink. 2010. “Expected Idiosyncratic Skewness.” Review of Financial Studies 23(1): 169-202.
*       Boyer, Brian, and Keith Vorkink. 2012. “Stock Options as Lotteries.” Unpublished paper.
*       Conrad, Jennifer, Robert Dittmar, and Eric Ghysels. Forthcoming. “Ex Ante Skewness and Expected Stock Returns.” Journal of Finance.
*       Dimmock, Stephen, and Roy Kouwenberg. 2010. “Loss-aversion and Household Portfolio Choice.” Journal of Empirical Finance 17(3): 441-459.
*       Dittman, Ingolf, Ernst Maug, and Oliver Spalt. 2010. “Sticks or Carrots? Optimal CEO Compensation when Managers are Loss Averse.” Journal of Finance 65(6): 2015-2050.
*       Eraker, Bjorn, and Mark Ready. 2011. “Do Investors Overpay for Stocks with Lottery-like Payoffs? An Examination of the Returns on OTC Stocks.” Unpublished paper.
*       Fama, Eugene, and Kenneth French. 2004. “The Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence.” Journal of Economic Perspectives 18(3): 25-46.
*       Frazzini, Andrea. 2006. “The Disposition Effect and Underreaction to News.” Journal of Finance 61(4): 2017-2046.
*       Fryer, Roland, Steven Levitt, John List, and Sally Sadoff. 2012. “Enhancing the Efficacy Teacher Incentives through Loss Aversion: A Field Experiment.” NBER Working paper 18237.
*       Genesove, David, and Christopher Mayer. 2001. “Loss Aversion and Seller Behavior: Evidence from the Housing Market.” Quarterly Journal of Economics 116(4): 1233-1260.
*       Green, Clifton, and Byoung Hwang. 2012. “Initial Public Offerings as Lotteries: Skewness Preference and First-Day Returns.” Management Science 58(2): 432-444.
*       Hu, Wei-Yin, and Jason Scott. 2007. “Behavioral Obstacles in the Annuity Market.” Financial Analysts Journal 63(6): 71-82.
*       Kahneman, Daniel, and Amos Tversky. 1979. “Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk.” Econometrica 47(2): 263-291.
*       Koszegi, Botond, and Matthew Rabin. 2006. “A Model of Reference-Dependent Preferences.” Quarterly Journal of Economics 121(4): 1133-1165.
*       Koszegi, Botond, and Matthew Rabin. 2007. “Reference-Dependent Risk Attitudes.” American Economic Review 97(4): 1047-1073.
*       Koszegi, Botond, and Matthew Rabin. 2009. “Reference-Dependent Consumption Plans.” American Economic Review 99(3): 909-936.
*       Levitt, Steven, John List, Susanne Neckerman, and Sally Sadoff. 2012. “The Behavioralist Goes to School: Leveraging Behavioral Economics to Improve Educational Performance.” NBER Working paper 18165.
*       Mitton, Todd, and Keith Vorkink. 2007. “Equilibrium Under diversification and the Preference for Skewness.” Review of Financial Studies 20(4): 1255-1288.
*       Odean, Terrance. 1998. “Are Investors Reluctant to Realize Their Losses?” Journal of Finance 53(5): 1775-1798.
*       Pagel, Michaela. 2012. “Expectations-based Reference-Dependence and Asset Pricing.” Unpublished paper.
*       Pagel, Michaela. 2012. “Expectations-based Reference-Dependent Life-cycle Consumption.” Unpublished paper.
*       Pitcher, C. (2008). Investigation of a Behavioral Model for Financial Decision Making (Doctoral dissertation, University of Oxford).
*       Shefrin, Hersh, and Meir Statman. 1985. “The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long: Theory and Evidence.” Journal of Finance 40(3): 777-790.
*       Sydnor, Justin. 2010. “(Over) insuring Modest Risks.” American Economic Journal: Applied Economics 2(4): 177-199.
*       Thaler, Richard. 1980. “Toward a Positive Theory of Consumer Choice.” Journal of Economic Behavior and Organization 1(1): 39-60.
*       Tversky, Amos, and Daniel Kahneman. 1991. “Loss Aversion in Riskless Choice: A Reference-Dependent Model.” Quarterly Journal of Economics 106(4): 1039-1061.
*      Tversky, Amos, and Daniel Kahneman. 1992. “Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty.” Journal of Risk and Uncertainty 5(4): 297-323.