بررسی تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان نقد آزاد و پیش‌بینی سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان نقد آزاد  و پیش بینی سود می باشد. پیش بینی سود با استفاده از رابطه رگرسیونی بین جریان نقد عملیاتی سال بعد و سود فعلی بدست می آید. جریان نقد آزاد  و سازوکارهای حاکمیت شرکتی (نسبت مدیران مستقل، تعداد اعضای هیات مدیره، دوگانگی نقش مدیرعامل، درصد سهام تحت تملک سهامدار نهادی و مالکیت سهام مدیران) به عنوان متغیرهای مستقل می باشند. با استفاده ازنمونه ای شامل 102 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، بین سالهای 1387تا1392 پژوهش انجام می شود. برای تخمین مدل، از رگرسیون خطی چند گانه در سطح داده های تجمعی استفاده شده است. نتیجه نهایی حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر این است که بین جریان نقد آزاد و پیش بینی سود رابطه  معنی داری وجود ندارد و همچنین سازوکارهای حاکمیت شرکتی (نسبت مدیران مستقل، تعداد اعضای هیات مدیره، دوگانگی نقش مدیرعامل، درصد سهام تحت تملک سهامدار نهادی و مالکیت سهام مدیران) بر رابطه بین جریان نقد آزاد  و پیش بینی سود تاثیری ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of corporate governance mechanisms on the relationship between excess free cash flow and earnings forecast

نویسنده [English]

  • Ebrahim Abbasi
Associate Professor of Alzahra University
چکیده [English]

The aim this paper is investigates the impact of  corporate governance mechanisms on the relationship between excess free cash flow and earnings predictability. Earnings forecasts using regression relationship between of one-year-ahead operating cash flow and current earningsachieved.
Free cash flow surplus and corporate governance mechanisms (the ratio of independent directors, the Board of Directors, the duality of the role of the Director, the percentage of shares owned by institutional investors and management ownership of shares) as independent variables.Using a sample of 102 firms listed in the Tehran Stock Exchange between2010 to 2014   research done. To estimate the model, multiple linear regression model is used in the the cumulative data. The final result of the test hypotheses indicates that the excess free cash flow and Earnings forecasts and there is also corporate governance mechanisms (the ratio of independent directors, the Board of Directors, the duality of the role of Director, the percentage of shares owned by institutional investors and ownership of shares management) on the relationship between excess free cash flow and Earnings forecasts have no effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings predictability
  • Surplus free cash flow Governance structure
*       اعتمادی، حسین و شفاخیبری ، نصیبه،(1390) تأثیر جریان های نقد آزاد بر مدیریت سود و نقش کمیته ی حسابرسی در آن ، فصلنامه حسابداری مالی، سال سوم، شماره 10، صفحات 42-18.
*       دستگیر، محسن و رامین خدابنده (1382). بررسی ارتباط بین محتوای اطلاعاتی اجزای اصلی صورت گردش وجه نقد با بازده سهم، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره نوزدهم، ش2، ص 112-100.
*       رحیمیان، نظام الدین، آخوندزاده، میثم ، حبشی، علی،(1392) بررسی تأثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه دانش حسابرسی، سال سیزدهم ، شماره 52 ، از صفحات 21-1 .
*       کریمی، سجاد(1389) تاثیر ریسک محیط، استراتژی شرکت و ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
*       کمیته تدوین استانداردهای حسابداری(1388)، استانداردهای حسابداری، انتشارات سازمان حسابرسی، ش 160.
*       مدرس، احمد، گلدسته، اکبر، جنت رستمی، محمدتقی (1378)، بررسی نقش و قابلیت سود در پیش بینی سود و جریان های نقدی آتی سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.
*       ملایی، مهنام (1386)، رابطه سود حسابداری و جریان وجوه نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه اصفهان.
*       نیکومرام، هاشم، محمدزاده سالطه، حیدر (1389) ، ارائه الگویی برای تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود ، مجله حسابداری مدیریت ، سال سوم، شماره چهارم، صفحات 80-59.
 
*       al-Dhamari ,R  and Ku Nor Izah Ku Ismail (2013), governancestructure, ownership structure and earnings predictability: malaysian evidence , asian academy of  management journal of accounting and finance, Vol. 9, No. 1, 1–23
*       Atwood, T., Drake, M.S. and Myers, L.A. (2010), “Book-tax conformity, earnings persistence andthe association between earnings and future cash flows”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 50 No. 1, pp. 111-125.
*       Bruch, T.H., Bromiley, P. and Hendrickx, M. (2000), “The free cash flow hypothesis for sales growth and firm performance”, Strategic Management Journal, Vol. 21 No. 4, pp. 455-472.
*       Bukit, R.B. and Iskandar, T.M. (2009), “Surplus free cash flow, earnings management and audit committee”, International Journal of Economics and Management, Vol. 3 No. 1, pp. 204-223.
*       Cheng, C.S.A., Johnston, J. and Liu, C.Z. (2013), “The supplemental role of operating cash flow  in explaining share returns”, International Journal of Accounting and Information Management, Vol. 21 No. 1, pp. 53-71.
*       Chen, Y.R. and Chuang, W.T. (2009), “Alignment or entrenchment? Corporate governance and cash holdings in growing firms”, Journal of Business Research, Vol. 62 No. 11,pp. 1200-1206.
*       Chi, J.D. and Lee, S.D. (2010), “The conditional nature of the value of corporate governance”,Journal of Banking & Finance, Vol. 34 No. 2, pp. 350-361.
*       Chung, R., Firth, M. and Kim, J.B. (2005), “Earnings management, surplus free cash flow, and external monitoring”, Journal of Business Research, Vol. 58 No. 6, pp. 766-776.
*       Dittmar, A. and Mahrt-Smith, J. (2007), “Corporate governance and the value of cash holdings”,Journal of Financial Economics, Vol. 83 No. 3, pp. 599-634.
*       Hussainey, K. (2009), “The impact of audit quality on earnings predictability”, Managerial Auditing Journal, Vol. 24 No. 4, pp. 340-351.
*       Jensen, M.C. (1986), “Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers”, The American Economic Review, Vol. 76 No. 2, pp. 323-329.
*       KanagaretnamKiridaran, Lobo Gerald J., Whalen Dennis J. (2007), Does Good Corporate  Governance Reduce Information Asymmety Around Quarterly Earnings Announcements?.Journal of Accounting and Public Policy, 26(4): 497-522. 
*       Karamanou Irene, Vafeas Nikos.(2005).  The Association between Corporate Boards, Audit   Committees, and Management Earnings Forecasts: An Empirical Analysis. Journal of Accounting Research, 43: 453-486.                                                                                
*       Rahman, A.F. and Mohd-Saleh, N. (2008), “The effect of free cash flow agency problem on the value relevance of earnings and book value”, Journal of Financial Reporting and Accounting, Vol. 6 No. 1, pp. 75-90.
*       Richardson, S. (2006), “Over-investment of free cash flow”, Review of Accounting Studies, Vol. 11 No. 2, pp. 159-189.
*       Velury, U. and Jenkins, D.S. (2006), “Institutional ownership and the quality of earnings”, Journal of Business Research, Vol. 59 No. 9, pp. 1043-1051.
*       Wu, L. (2004), “The impact of ownership structure on debt financing of Japanese firms with theagency cost of free cash flow”, EFAMA 2004 Basel Meetings Paper, available at: http://ssrn.com/abstract¼488042 (accessed March 3, 2013).