مدیریت منابع انسانی سبز " یک رویکرد سرمایه گذاری و توسعه پایدار"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران- ایران

2 دانشیاردانشکده مدیریت دانشگاه تهران- ایران

3 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی پردیس بین اللملی ارس دانشگاه تهران،ایران

چکیده

جهان در حال ورود و تجربه اقتصاد سبز است ،اقتصادی که نیرو و سرمایه انسانی به عنوان محور اساسی در رشد اقتصادی، برتری سهم خود را در مقابل سرمایه های فیزیکی نشان می دهد. و لازمه بقا در آن توجه به خواست مصرف کنندگان و تغییرات آینده مشاغل خواهد بود که مباحث زیست محیطی و توسعه پایدار از اولویت های این تغییرات می باشد. مدیریت منابع انسانی با تمرکز بر سرمایه انسانی و برنامه های مدیریت محیط زیست و ادغام آنها در فعالیتهای خود مدیریت منابع انسانی سبز را معرفی و امکانات و شرایط جالبی را برای تمامی فعالان و سرمایه گذاران فراهم می آورد تا با مشارکت در این برنامه ها ضمن بهبود عملکرد زیست محیطی سازمان و توجه به سیاستهای توسعه پایدار  رابطه ای سودمند را برای خود خلق نمایند. مدیریت سبز با بهینه سازی منابع و کاهش اتلاف انرژی در حال گذر از سیستم های مالی مبتنی بر صنعت به سمت اقتصاد مبتنی بر استعداد و ظرفیت ها می باشد. در این مقاله ضمن معرفی سرمایه انسانی به عنوان عامل کلیدی در توسعه پایدار که موجبات توسعه اقتصادی است الگوی مدیریت منابع انسانی سبز را به عنوان مسئله اصلی تحقیق ارائه خواهیم داد. برای این منظور با استفاده از روش فراترکیب و مراحل هفتگانه این روش به مطالعه تجربیات گذشته محققین در سالهای 2010 تا 2015 می پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Green Human Resource Management A Investment Approach and Sustainable Development

نویسندگان [English]

  • Seyed-Reza Seyedjavadin 1
  • Taher Roshandel Arbatani 2
  • Alireza Nobari 3
1 facualty of Management,University of Tehran.iran
2 facualty of Management,University of Tehran.iran
3 Ph.D student in Human Resource Mnagement at Aras International Campus, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

The world is entering and experiencing green economy. In this economy, human resource and human capital as the bases of economic growth showed its superiority over physical capital. Considering consumers' demand and future changes of jobs are survival necessities of economy. Of course environmental issues and sustainable development are priorities of these changes. Human resource management introduce green Human Resource Management by focusing on human capital, environmental management plans and integrating them. In this way, they provide facilities and interesting conditions for all actors and investors. Consequently, by practicing in these programs, in addition to improving environmental performance of organization and considering sustainable development policies, the create beneficial relationships. Green management by optimizing resource  and reducing waste of energy is passing industry- based financial systems and moving toward talent and capacity- based economic. In this paper, we introduce human capital as a key factor in sustainable development for improving economic development. Moreover, as a model of green Human Resource Management that is the main problem of the study. To fulfill the purpose of the study, seven stages of meta- synthesis were applied for investigating previous studies of researchers in 2010 to 2015.

کلیدواژه‌ها [English]

  • green human resource management
  • Environmental Management
  • Sustainable development
  • Human Capital
*       آرمسترانگ, م. (1389). مدیریت استراتژیک منابع انسانی(راهنمای عمل). (س. اعرابی, & ا. مهدیه, مترجم) تهران: دفتر پؤوهشهای فرهنگی.
*       استوارت،گرگ ال ،کنت جی،براون.(1392).ترجمه،اعرابی،محمد،فیاضی،مرجان."مدیریت منابع انسانی پیوند استراتژی و عمل".مهکامه
*       جزنی, ن. (1378). مدیریت منابع انسانی. تهران: نشر نی.
*       سعادت, ا. (1386). مدیریت منابع انسانی. تهران: سمت.
*       سهرابی،بابک ،اعظمی،امیر،یزدانی،احمدرضا(1390)"آسیب شناسی پژوهشی انجام شده در زمینه مدیریت اسلامی با رویکرد فراترکیب" چشم انداز مدیریت دولتی،شماره 6،ص24-9
*       سیدجوادین،سیدرضا(1387)"مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان".نگاه دانش
*       صابر حسنعلی زاده , مهدی سعادت،(2011) (دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر(.پایگاه مقالات علمی مدیریت. www.SYSTEM.parsiblog.com
*       محقر،علی، جعفرنژاد،احمد، مدرس یزدی،محمد، صادقی مقدم،محمدرضا (1392)"ارائه الگوی جامع هماهنگی اطلاعاتی شبکه تامین خودروسازی با استفاده از روش فراترکیب" مدیریت فناوری اطلاعات،دوره 5،شماره4،صص194-161
*       میرسپاسی،(1377) .مدیریت منابع انسانی و روابط کار .تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی
*       نبی میبدی،مرتضی(1392)"بررسی نوشته ها در پژوهش های کیفی،کمی، و روش ترکیبی" ماهنامه علمی الکترونیکی انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران، دوره1،شماره1، صص28-26
*       Adhikari, S., & DIMR. (2013). GREEN HRM AND SUSTAINABILITY. ASM IBMR.
*       Aggarwal, S., & Sharma, B. (2015). GREEN HRM: NEED OF THE HOUR. IJMSRR.
*       Ahmad, S. (2015). Green Human Resource Management: Policies and Practices. Cogent Business & Management.
*       Apil, P. (2015). Green HRM- Engaging Human Resource in reducing carbon footprint and enhancing environment sustainability: A case study based approach. IJETSR.
*       Arulrajah, A., & Opatha, H. (2014). Green Human Resurce Management: Simplified General reflections. CCS
*       Ashraf, S., & Singh, S. (2013). GREEN HR: A STUDY OF PRACTICES AND INITIATIVES IN LEARNING ORGANIZATION IN JEDDAH, KSA. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED & BEHAVIOURAL SCIENCES.
*       Cherian, J., & Jacob, J. (2012). A Study of Green HR Practices and Its Effective Implementation in the Organization: A Review. CCSE.
*       Chiappetta Jabbour, C., & Sousa Jabbour, A. (2014). Green Human Resource Management and Green Supply Chain Management: linking two emerging agendas. ELSEVIER.
*       Fayyazia, M., Shahbazmoradib, S., Afsharc, Z., & Shahbazmoradic, M. (n.d.). Investigating the barriers of the green human resource management implementation in oil Industry. 2015: Management Science Letters .
*       Hassan Jabbar, M., & Abid, M. (2014). GHRM: Motivating Employees towards organizational Environmental Performance. MAGNT.
*       Jackson, S., Renwick, D., Jabbour, C., & Camen, M. (2011). State-of-the-Art and Future Directions for Green Human Resource Management: Introduction to the Special Issue. ZFP.
*       kapil, K. (2015). GREEN HRM: TRENDS & PROSPECTS. GE.IJMR.
*       Khan, M. (2015). GREEN” HUMAN RESOURCE MANAGEMENT- A PREREQUISITE FOR SUSTAINABLE ENVIRONMENT. PISER.
*       Kochar, A. (2014). GREEN HRM: PRACTICES AND POLICIES TOWARDS A SUSTAINABLE WORLD. International Journal of human resource research review.
*       Kumari, P. (2012). Green HRM-Issues and Challenges. GRA – GLOBAL RESEARCH ANALYSIS.
*       Mampra, M. (2013). Green HRM: Does it Help to Build a Competitive Service Sector? - A Study. Tenth AIMS International Conference on Management.
*       Mandip, G. (2012). Green HRM: People Management Commitment to Environmental Sustainability. ISCA.
*       Montazeri Shatouri, R., Omar, R., & Igusa, K. (2012). Towards a New Era of Sustainability in the Automotive Industry: Strategic Human Resource Management and Green Technology Innovation. International Scholarly and Scientific Research & Innovation .
*       Muster, V., & Schrader, U. (2011). Green Work-Life Balance:A New Perspective for Green HRM. ZFP.
*       Nagendra, A., & Kansal, S. (2014). Reducing Carbon Footprint through Green HRM. SIMS.
*       Paille, P., Livier, Y., & Jiafei jin, B. (2013). The Impact of Human Resource Management on Environmental Performance: An Employee-Level Study. Springer.
*       Rani, S., & Mishra, K. (2014). Green HRM: Practices and Strategic Implementation in the Organizations. IJRITCC.
*       Renwich, D., Redman, T., & Maguire, S. (2012). Green Human Resource Management: A Review and Research Agenda. IJMR.
*       Sharma, R., & Gupta, N. (2015). Green HRM: An Innovative Approach to Environmental Sustainability. Twelfth AIMS International Conference on Management .
*       Shenoy, N., & Rangarajan, K. (2013). LEAN AND GREEN: TOWARDS GREEN HRM USING SIX SIGMA . RJSSM.
*       Sudin, S. (2011). Strategic Green HRM: A proposed model that supports Corporate Environmental Citizenship. International Conference on Sociality and Economics Development, Singapore .
*       Tariq, S., Ali Jan, F., & Shakil Ahmad, M. (2014). Green employee empowerment: a systematic literature review on state-of-art in green human resource. Springer.
*       Venkatesh, J., TA, L., & Bhatt, V. (2014). Sustainable Development and the Role of HRM: An Empirical Study of the IT Sector in India. IJIRSET.
*       wagner, M. (2012). Green’ Human Resource Benefits: Do they Matter as Determinants of Environmental Management System Implementation? Springer.
*       BIBLIOGRAPHY  l 1033  Aggarwal, M., & Sharma, M. (2015). GREEN HRM: NEED OF THE HOUR. International Journal of Management and Social Science Research Review.
*       Priya vij, Sapna suri, Sukhbir singh. (2013),Green HRM- Delivering high performance HR systems priyving. International Journal of Marketing and Human Resource Management , (IJMHRM).
*       M.W. Shaikh.(2014) ,Green HRM , A requirement of  21st century. ABHINAV national Journal .
*       Zimmer,L. (2006). Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with texts, Journal of dvanced Nursing.
*      Sandelowski, M. and Barroso, J. (2003). Toward a meta synthesis of qualitative findings on motherhood in HIV-positive women. Research in Nursing & Health