دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-228 
3. بررسی عوامل تاثیر گذار برحباب قیمت در بورس اوراق بهادر تهران

صفحه 47-60

محمدحسن ابراهیمی سروعلیا؛ میرفیض فلاح شمس؛ شهناز آذرنگ