دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، دی 1392 
بررسی علل افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق مشتریان حقیقی بانک ملت شعب تهران

صفحه 137-156

حسین صفرزاده؛ محمدحسن ابراهیمی سرو علیا؛ عبدالرسول کریمی یزدی


به کارگیری تئوری مطلوبیت در حل مسأله بهینه‌سازی ساختار دارایی و بدهی های بانک ها

صفحه 199-212

محمد ابراهیم محمدپورزرندی؛ محمود البرزی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ مجید شهریاری