دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، مرداد 1393، صفحه 1-218 
رابطه ارزیابی‌های ذهنی سرمایه گذاران حقیقی از محصول و برند و ترجیح آنان به خرید سهام

صفحه 199-218

مصطفی قاضی زاده؛ محمود اسفندیاری سلوکلو؛ محمد ابراهیم راعی عزآبادی؛ حسین رئیسی قربان آبادی