دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، مهر 1393، صفحه 1-290 
قیمت گذاری محصولات جدید در صنعت شیشه ایران با استفاده از سیستم های خبره فازی

صفحه 99-124

محمدابراهیم محمدپور زرندی؛ عارفه فدوی اصغری؛ عطیه جعفریان


سرایت‌پذیری تلاطم در بازار سرمایه ایران

صفحه 179-200

هاشم نیکومرام؛ زهرا پورزمانی؛ عبدالمجید دهقان