دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 1-272 
مدل سازی مبتنی بر عامل در بازار های مالی

صفحه 139-158

حمید رضا وکیلی فرد؛ مهدی خوشنود؛ حیدر فروغ نژاد؛ محمد اصولیان