دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 1-272 
8. مدل سازی مبتنی بر عامل در بازار های مالی

صفحه 139-158

حمید رضا وکیلی فرد؛ مهدی خوشنود؛ حیدر فروغ نژاد؛ محمد اصولیان


10. تحلیل حساسیت تاثیر جریان نقدی بر محدودیت مالی بر اساس مدل بائو

صفحه 181-194

معصومه هزارخوانی؛ شادی شاهوردیانی؛ ایمان جوکار