دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 1-276 
بررسی اثر ربایش در سیکل های تجاری و سرمایه گذاری )مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران(

صفحه 37-53

حمید مهدوی راد؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ میرفیض فلاح شمس؛ هاشم نیکو مرام


ارزش گذاری برند رایتل

صفحه 75-97

پیام حنفی زاده؛ آزاده راد