دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، تیر 1395، صفحه 1-277 
اوراق بهادارسازی ریسک محصولات شرکت‏های بیمه عمر و بلایای طبیعی

صفحه 17-33

علیرضا پورابراهیمی؛ شهرام بابالویان؛ محمد جواد ساده وند


اوراق بهادارسازی دارایی ها در صنعت لیزینگ

صفحه 35-50

فریدون رهنمای رودپشتی؛ مهدی یار سرشار؛ سیدمحمدجواد میرطاهر


ارزیابی عملکرد پرتفوی با استفاده از استراتژی سرمایه گذاری قُوی سیاه

صفحه 161-177

سیدجلال صادقی شریف؛ محمد اصولیان؛ ماندانا ابوالفتحی