دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، مهر 1395، صفحه 1-100 
تحلیل اقتصادی امکان اعمال مالیات بر سپرده‌های بانکی

صفحه 255-268

علیرضا عرفانی؛ حمیدرضا کردلوئی؛ اسماعیل شمسیان