دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، زمستان 1395 
1. مدلی نوین برای سرمایه گذاری در حوزه تجاری سازی فناوری مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه 1-24

علیرضا توکلی طرقی؛ مهدی مساحی خوراسکانی؛ حسین همیشه بهار؛ داوود ثمری


9. کاربرد نظریه چشم‌انداز در محیط غیر آزمایشگاهی

صفحه 187-204

شکراله خواجوی؛ محمد حلاج؛ کیانوش گنجی


15. مدیریت منابع انسانی سبز " یک رویکرد سرمایه گذاری و توسعه پایدار"

صفحه 297-327

سیدرضا سیدجوادین؛ طاهر روشندل اربطانی؛ علیرضا نوبری