دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، مرداد 1396 
بررسی ریسک غیرسیستماتیک و اصطکاک بازار در فرآیند سرمایه‌گذاری

صفحه 13-28

مهدی قلی‌پور خانقاه؛ رضا عیوض‌لو؛ سعید محمودزاده؛ مهدی رامشگ


آزمون میانگین-واریانس بر اساس چهارچوب نظری ریسک نامطلوب (downside risk) با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری(VAR)

صفحه 29-48

فریدون رهنمای رودپشتی؛ مهدی همتی آسیا برگی؛ لاله شعبانی برزگر؛ فاطمه خاکساریان


طراحی سیستم پشتیبان تصمیم سرمایه گذاری در شرکت های هلدینگ

صفحه 65-86

محمدرضا مهربان پور؛ محمد ابراهیم راعی عزآبادی؛ غلامرضا ثنایی