دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، آبان 1396 
پیش‌بینی صرف ریسک سهام : شواهد تجربی از مدل ترکیبی PEG

صفحه 129-152

علی رحمانی؛ محمد تشرفی؛ علی ثقفی؛ صابر شعری


سنجش ارزش در معرض ریسک شرطی با استفاده از ترکیب مدل FIGARCH و نظریه ارزش فرین

صفحه 259-282

سعید فلاح پور؛ رضا راعی؛ سعید میرزامحمدی؛ سیدمحمد هاشمی نژاد