دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، دی 1396، صفحه 1-275 
الگوی جامع مدیریت ریسک اعتباری در نظام بانکداری ایران

صفحه 55-82

علی ثقفی؛ جمال دامغانیان؛ سجاد سیاح؛ حسین خضوعی


سطح هورمون تستوسترون مدیر عامل و ریسک‌پذیری شرکت

صفحه 83-98

مهدی صفری گرایلی؛ یاسر رضائی پیته نوئی؛ محمد نوروزی


طراحی وتبیین الگویی برای پیش بینی شوک های نرخ ارز و آزمون استرس ارز در ایران

صفحه 251-274

عبداله رجبی خانقاه؛ هاشم نیکومرام؛ مهدی تقوی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ میرفیض فلاح شمس