دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، فروردین 1397، صفحه 1-299 
نقش ویژگی های فردی و رفتاری بر تقاضا برای خدمات مالی

صفحه 149-164

مهدی مرادی؛ سعیده امین زادگان؛ زکیه مرندی


توسعه انسانی، دولت و سیاست های سرمایه گذاری

صفحه 179-188

یاسر روستایی حسین آبادی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی