دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، مهر 1398، صفحه 1-415 
بررسی رابطه ی بین توسعه مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام

صفحه 95-110

محمدحسین رنجبر؛ حسین بدیعی؛ مجتبی یاراحمدزاده