دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 1-364 
اثرات تغییرات سیاست های پولی دولت ها بر سرمایه گذاری در کشورهای اسلامی

صفحه 21-36

رضا اسلامی؛ قدرت اله طالب نیا؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ نعمت ا.. موسوی


ارتباط محدودیت مالی با کارایی سرمایه گذاری و استراتژی سرمایه در گردش

صفحه 129-150

کریم پورعلیرضا؛ رسول برادران حسن زاده؛ یونس بادآور نهندی؛ مهدی زینالی


بررسی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه گذاری شرکت های هلدینگ

صفحه 331-346

حسین ممبینی؛ سید جلال صادقی شریف؛ محمدرضا شهریاری؛ ایرج نوروش