دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، شهریور 1399 
ارزیابی مدل های گارچ چندمتغیره در برآورد ارزش در معرض ریسک بازارهای ارز، سهام و طلا

صفحه 15-39

عبداله رجبی خانقاه؛ هاشم نیکومرام؛ مهدی تقوی؛ میر فیض فلاح شمس


شناسایی و رتبه بندی عوامل سرمایه گذاری سبز

صفحه 71-107

جابر جباری پیریوسفیان؛ علیرضا نوبری


بررسی تاثیر جهت گیری مذهبی بر رویکردهای اخلاقی تصمیم گیری مدیران مالی

صفحه 127-147

نجمه کارگرکامور؛ محمد حامد خان محمدی؛ شهره یزدانی؛ زهرا مرادی


پیش بینی نوسانات قیمت آتی سکه طلا در بورس کالای ایران با استفاده از روش های پارامتریک

صفحه 185-210

محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ علی صالح آبادی؛ غلامحسین اسدی؛ محمد تقی وزیری؛ حسن طاعتی کاشانی


طراحی مدل هوشمند پیش بینی توانگری مالی در شرکتهای بیمه (رویکرد داده‏ کاوی)

صفحه 211-229

فاطمه شاه بازاده؛ ابراهیم عباسی؛ حسین دیده خانی؛ علی خوزین


قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و نگهداشت وجه‌نقد

صفحه 355-370

دکتر مهدی صفری گرایلی؛ دکتر یاسر رضائی پیته نوئی