دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 1-381 
ارزیابی ریسک سیستمی نظام بانکی از طریق مدلسازی توپولوژی شبکه بازار بین بانکی

صفحه 21-48

طیبه زنگنه؛ محمد علی رستگار؛ سیدکاظم چاوشی؛ میرفیض فلاح شمس


تحلیل رابطه غیرخطی قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه

صفحه 65-83

مریم اصلانی مناره بازاری؛ سید رضا میرعسکری؛ غلامرضا محفوظی


تاثیر تغییرات ساختار صنعت بانکداری بر سرمایه گذاری شرکت ها

صفحه 101-119

ابراهیم عبدی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ یگانه موسوی جهرمی


بررسی تاثیر سیاست سرمایه گذاری بر دستیابی به هدف در طرح حساب بازنشستگی فردی

صفحه 169-187

محمد علی کمالی؛ عزت الله عباسیان؛ رضا تهرانی؛ مجتبی میرلوحی


نوسان‌های نرخ ارز و واکنش بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 223-238

محمد اصولیان؛ محمد حسن نژاد؛ علیرضا شکراله نیا روشن


هموارسازی تقسیم سود مبتنی بر ساختار وابستگی سرمایه گذاری شرکت ها

صفحه 383-400

منا قدرتی؛ زهرا پورزمانی؛ هاشم نیکومرام؛ بهمن بنی مهد