دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 1-590 
ارائه مدلی برای شفافیت اطلاعات مالی در صنعت بیمه کشور

صفحه 61-80

امیررضا نعمت اللهی؛ رویا دارابی؛ فاطمه صراف؛ یدالله نوری فرد


طراحی مدل توسعه متوازن صنعت حمل‌ونقل جادهای کالا مبتنی بر مدیریت راهبردی سرمایهها

صفحه 199-221

پرویز تورانی قزوینی؛ اصغر مشبکی؛ حمیدرضا سعیدنیا؛ علی بدیع زاده


جرایم مالی؛ طراحی مدل و تبیین به روش گراندد تئوری

صفحه 265-285

علی رضا عامریان؛ ابراهیم چیرانی؛ محمد حسن قلی زاده؛ سیدمظفر میربرگ‌کار


سرمایه‌گذاری در بخش فرهنگ و رشد اقتصادی

صفحه 319-342

سارا حنجری؛ مهدی تقوی؛ فتح اله تاری؛ احمد جعفری صمیمی؛ عباس شاکری


تاثیر بکارگیری مدیریت دارایی- بدهی بر ریسک اعتباری بانک

صفحه 429-453

هادی فرنیان؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ تقی ترابی


تبیین به کارگیری الگوی تئوری محدودیت ها جهت ارزیابی ریسک اعتباری در بانک ها

صفحه 475-486

محمد رضا خضری پور؛ محمد حامد خان محمدی؛ فائق احمدی؛ حمید رضا کردلوئی


کاربردهای نظریۀ بازی‌ها در تحلیل دانش سرمایه‌گذاری با استفاده از نظریۀ آشوب

صفحه 499-518

مسعود نوروزیان؛ موسی اکرمی؛ تقی ترابی؛ فرهاد حسین زاده لطفی