دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، مهر 1400، صفحه 1-608 
مدیریت ریسک نامطلوب و ریسک مطلوب با نرخ ارز و قیمت سهام

صفحه 85-102

حسین راد کفترودی؛ محمدحسن قلی زاده؛ مهدی فدایی اشکیکی


تاثیر شفافیت مالی بانکها بر تاخیر تعدیل قیمت سهام

صفحه 123-142

هایده عرفانی؛ علی رحمانی؛ علیرضا حیدرزاده هنزائی


طراحی مدل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط با رویکرد (DANP)

صفحه 161-188

بیژن نصرتی برندق؛ عباس طلوعی اشلقی؛ احسان ساده؛ زین العابدین امینی سابق


رقابت پذیری صنعت برق ىر ایران

صفحه 249-264

رسول ستاری؛ کریم امامی جزء؛ تیمور محمدی


بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و شاخص های سوداوری سرمایه گذاری در بانکهای تجاری ایران

صفحه 265-282

محمدابراهیم محمدپور زرندی؛ مهرزاد مینویی؛ حمید طبایی زاده فشارکی


بررسی اثرات گرایش احساسی سرمایه گذاران بر ارزشیابی سهام

صفحه 283-303

حمید رستمی جاز؛ احمد یعقوب نژاد؛ یداله تاری وردی


پیش بینی رویگردانی بیمه گذاران در صنعت بیمه: شناسایی عوامل تاثیر گذار

صفحه 341-354

سمانه سلطانی لیفشاگرد؛ کامبیز شاهرودی؛ ابراهیم چیرانی


تأثیر مازاد وجه نقد نگهداشت شده بر ریسک نقد شوندگی با استفاده از مبانی نظری لیو

صفحه 355-373

سیده ندا حبیب زاده؛ سینا خردیار؛ سید مظفر میربرگ کار؛ مهدی مشکی میاوقی


کاربرد نظریه بازیهای همکارانه در بهینه سازی انتخاب سبد سهام

صفحه 563-584

پیمان تاتایی؛ هاشم نیکومرام؛ اشکان حافظ الکتب