دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 1-803 
مدلسازی دینامیکی زنجیره تأمین پایدار از دیدگاه مالی: رویکرد پویاشناسی سیستم

صفحه 79-102

فاطمه امین ناصری؛ سینا خردیار؛ حمزه امین طهماسبی؛ ابراهیم چیرانی


مدلسازی رابطه میان بهره‌وری، ریسک و سرمایه در سیستم بانکی ایران

صفحه 227-240

سید مجید کوچکی؛ محمد حسن جنانی؛ محمدرضا ُستایش؛ محمود همت فر


ارایه الگوی تامین مالی باشگاه های ورزشی با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

صفحه 259-281

مجید مخلصی حوض سرخی؛ رحمت علیزاده؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ بردیا بهنیا


طراحی الگوی شناسایی عوامل برانگیختگی استرس حسابرسان

صفحه 599-620

اصغر امیری؛ نادر رضایی؛ عسگر پاک مرام؛ رسول عبدی


تاثیر شاخص‌های عملکرد اجتماعی بر ریسک اعتباری در صنعت بانکداری

صفحه 729-745

صابر اکبریان؛ علی اصغر انواری رستمی؛ نادر رضایی؛ رسول عبدی


ارائه مدل ترکیبی مبتنی بر رویکرد سه مرحله ای به منظور پیش‌بینی نکول شرکتی

صفحه 775-803

محمدجواد ساده وند؛ هاشم نیکو مرام؛ حسن قالیباف اصل؛ میر فیض فلاح شمس