دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، دی 1402 
رفتار سرمایه گذاران و تورش های ناشی از تجدید ارائه صورتهای مالی

صفحه 47-66

ابوالفضل فرشاد؛ عسگر پاک مرام؛ جمال بحری ثالث؛ رسول عبدی


بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی مدیران بر ریسک بانک‌ها

صفحه 245-262

سید موسی محمدی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ میرفیض فلاح شمس


تبیین اثرات زیان پرداخت وام و هزینه سپرده بر رشد سودآوری بانک

صفحه 311-328

زهرا رحمانی؛ محمدابراهیم محمد پورزرندی؛ محمد علی کرامتی


شناسایی ابعاد و شاخص های توسعه فرهنگ سازمانی مدارس و نقش آن در توسعه اقتصادی: یک پژوهش داده بنیاد

صفحه 361-386

مریم ساسانیان؛ عباس خورشیدی؛ فاطمه حمیدی فر؛ اصغر مشبکی؛ علی رضا عراقیه


انتخاب بهینه سبدسهام با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین

صفحه 511-538

محمدباقر یزدانی خداشهری؛ سید حسین نسل موسوی؛ میر سعید حسینی شیروانی


رابطه بین نقدشوندگی سهام، هزینه سرمایه و مالکیت خانوادگی

صفحه 559-584

امید فرهادتوسکی؛ محمد حسن جنانی؛ محمود همت فر


سنجش ریسک سیستمیک و تاثیر متغیرهای بنیادی برآن در سیستم بانکی کشور

صفحه 721-744

لیلا براتی؛ میرفیض فلاح شمس؛ فرهاد غفاری؛ علیرضا حیدرزاده هنزائی