درباره نشریه

این فصلنامه با رویکرد علمی-پژوهشی و در راستای توسعه دانش سرمایه گذاری و ارائه راه حل برای حل مسائل بنگاه های اقتصادی و نهادهای مالی به عنوان نشریه علمی انجمن مهندسی مالی ایران منتشر می شود. مقالات پژوهشی و مروری-تحلیلی در حوزه سرمایه گذاری، پس از داوری تخصصی و در صورت تایید هیات تحریریه و سردبیر، به چاپ می رسد. نظر به اینکه فصلنامه از چاپ مقالات با موضوعات مرتبط و همچنین مقالاتی که با ساختارهای تعریف شده در این راهنما تطابق داشته باشد، استقبال می کند و از پذیرش مقالات خارج از محورهای موضوعی ذکر شده معذور است و به ایمیل نویسنده عودت خواهد شد. لذا از کلیه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران گرامی که مقاله های خود را جهت چاپ به این فصلنامه ارسال می دارند.