راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود در تهیه و تنظیم مقالات خود نکات زیر را رعایت نمایند:

نکته مهم: با توجه به حجم بالای مقالات در نشریه دانش سرمایه گذاری و پر بودن فصل های چاپ نشریه تا سال 1400، نوبت چاپ مقالاتی که از تاریخ 98/09/01 تاییدیه پذیرش جهت چاپ دریافت می کنند از سال 1401 خواهد بود . لطفا این موضوع را در هنگام ارسال مقالات در نظر داشته باشید. 

 

دو فایل word در سامانه باید بار گذاری گردد: 1. فایل اصل مقاله بدون مشخصات نویسندگان و 2. فایل مشخصات کامل نویسندگان

 

1-   مقاله (فایل word اصلی مقاله بدون نام) به ترتیب شامل چکیده (حداکثر 150 کلمه)، کلید واژه‌ها (حداکثر 5 واژه)، مقدمه، پیشینه یا سابقه پژوهش، روش تحقیق، نتیجه‌گیری، بحث و بررسی، عنوان، چکیده و کلید واژگان به انگلیسی ، یادداشتها (در صورت لزوم) و فهرست منابع باشد. مجله از پذیرش مقاله‌های بلند بیش از 20 صفحه A4 تایپ شده معذور است.

 -   فاصله خطوط 1، حاشیه از طرفین 2 و از بالا و پائین 3 سانتی‌متر، متن با قلم ب نازنین با سایز فونت 13 (B Nazanin)  و چکیده و جداول با قلم ب نازنین (B Nazanin) با سایز فونت 12  باشد. کلمات انگلیسی با قلم  Times New Roman با سایز فونت 12 با شد. 

مقاله های ارسالی باید دارای بخش های زیر باشد: 

-  فایل اصلی مقاله بدون نام نویسندگان: صفحه اول مقاله شامل عنوان و چکیده ی مقاله و کلید واژگان به ز بان فارسی صفحه دوم تا انتهای مقاله شامل  مقدمه و موضوع تحقیق، روش پژوهش،طرح بحث و نتیجه گیری (در حدود 150 تا 200 کلمه) و واژه های کلیدی (حداکثر 8 واژه).  1-  مقدمه ) مشتمل برتبیین موضوع، بیان مسأله، اهمیت آن و هدف پژوهش، پرسش ها و چارچوب مقاله( 2- روش شناسی تحقیق) مشتمل بر روش پژوهش، ابزار گردآوری اطلاعات، فنون تجزیه و تحلیل اطلاعات، تعریف متغیرهای مورد مطالعه و تعریف عملیاتی آن ها، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری (3- فرضیه ها یا پرسش های پژوهشی؛ 4- یافته های پژوهش ) مشتمل بر ارایه یافته ها و تحلیل آن، اعم از تفسیر آماری و موضوعی و تخصصی، مقایسه آن با یافته های سایر پژوهش ها و انطباق با نظریه ها. (نکته مهم: نتایج مندرج در جداول آماری، ترجیحاً فارسی شود). 5-  نتیجه گیری و بحث (مشتمل بر خلاصه مسأله و هدف پژوهش، ارایه خلاصه نتایج و نتیجه گیری کلی و ارایه پیشنهادها 6- فهرست منابع؛ 7- چکیده مقاله به زبان انگلیسی در صفحه آخر) مشتمل بر عنوان مقاله، چکیده مقاله، واژه گان کلیدی (به انگلیسی)

-  شیوه منبع دهی باید به صورت (نام خانوادگی، نام، سال و صفحه)  در متن مقاله مشخص شود . ابتدا در فهرست منابع، منابع فارسی به ترتیب حروف الفبای فارسی و منابع انگلیسی به ترتیب حروف الفبای انگلیسی ذکر گردد. ضمناً منابع به شکل ذیل آورده شوند:

- کتاب : نام خانوادگی نام نویسنده،سال انتشار، عنوان کتاب، نوبت چاپ (ویرایش) محل انتشار :نام ناشر.

مانند: راعی رضا، تلنگی احمد (1383) . مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته . چاپ اول . تهران :انتشارات سمت.

نکته1 - اگر بیش از یک نویسنده وجود داشته باشد، بایستی بین نام هر یک از آنها از ویرگول (،) استفاده نمود.

نکته2- اگر تعداد نویسندگان تا سه نفر باشند ، بایستی نام همه آنها را بنویسیم ولی اگر بیش از سه نفر باشند،

بایستی نفر اول را ذکر و برای بقیه عبارت (و دیگران - و همکاران) استفاده شود

-  مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده، (سال نگارش)، عنوان مقاله، نام مجله و دوره (یا شماره) مجله، شماره

صفحات.

نکته1- اگر شماره صفحات مقاله ها در مجله بصورت متوالی (و نه گسسته) شماره گذاری شده باشند، از نوشتن

ماه/ روز و شماره انتشار مجله پرهیز گردد، مانند:  رهنمای رودپشتی، فریدون، زهره حاجیها و علی زارعی سودانی،

(1368)، کارکرد مالی رفتاری در تبیین پایگاه علمی برای تجزیه و تحلیل سهام، فصلنامه علمی پژوهشی تولید علم،

سال سوم، شماره هفتم.

-  در مورد گزارش ها و سایر منابع نیز اطلاعات کامل و کافی ارائه شود.

2-  در فایل word  مشخصات نویسندگان، هم به فارسی و هم انگلیسی  مشخصات تک تک نویسنده ها (نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، نام موسسه متبوع ، شماره تلفن موبایل و آدرس ایمیل) (آدرس دهی مشخصات نویسنده طبق فرمت مورد قبول دانشگاه نویسنده) جداگانه آورده شود. . ضمنا نام نویسنده مسئول مکاتبات مقاله همراه با آدرس پست الکترونیکی ذکر گردد.

-     صفحات مجزایی برای کتابنامه (مراجع و منابع) که شیوه نگارش آن به شرح زیر است، در نظر گرفته شود:

-         در داخل متن، شماره صفحه ذکر نگردد.

-     مراجع باید به ترتیب اشاره در متن یا به ترتیب حروف الفبا شماره‌گذاری شوند. مراجع آخر متن که هنوز منتشر نشده‌اند، باید با عنوان «زیر چاپ» نام برده شوند.

-         یادداشت‌ها قبل از فهرست منابع درج شود.

-        تعهدات مسئول مکاتبه مقاله و سایر نویسندگان عبارت است از:

-         پذیرش مسئولیت محتوای مقاله و توان دفاع از آن در مجامع علمی

-         عدم ارسال مقاله به مجله فارسی زبان دیگر تا اعلام نظر نهایی شورای نویسندگان (حداکثر 6 ماه پس از اعلام وصول به دفترمجله)

-        فرآیند ارزیابی و تعهدات مجله عبارت است از:

-      مقاله پس از دریافت از طریق سامانه مجله جهت ارزیابی اولیه در هیئت تحریریه بررسی می گردد.

-         مجله مسئولیتی در قبال دعاوی در بین نویسندگان و نیز نویسندگان مراجع دیگر را بر عهده نخواهند داشت.

-        مجله در قبول یا رد مقالات آزاد است و نیز حق ویرایش علمی و ادبی را برای خود محفوظ نگه می دارد.

برای ارسال مقاله باید در سایت مجله ثبت نام کرده و رمز عبور به آدرس ایمیلی که در سایت مجله وارد شده از طریق سامانه ارسال می شود. 

 تنها شخص نویسنده مسئول در سایت مجله می تواند وضعیت مقاله را در پروفایل خود در سایت مجله رویت کرده و نظرات داوران یا سردبیر را دیده و تغییرات را اعمال کند لذا این نکته را زمان ارسال مقاله در نظر داشته باشید و شخصی که قرار است تغییرات پس از داوری را در سایت مجله اعمال کند نویسنده مسئول در سایت انتخاب کنید (بدیهی است که انتخاب نویسنده مسئول با نظر نویسندگان و موسسه وابسته به ایشان است و مجله مسئولیتی در این زمینه ندارد).

از  زمان ارسال مقاله حداکثر 2 هفته تا جواب اولیه (پذیرش اولیه یا رد مقاله) طول خواهد کشید و فرایند داوری مقاله با توجه به پاسخگویی داوران از 1 تا 3 ماه متغیر است و مجله تعهدی برای پاسخ سریع یا رد مقاله پس از این مدت نخواهد داشت. 

برای پیگیری مقاله و مشاهده وضعیت مقاله با نام کاربری نویسنده مسئول مقاله وارد سایت مجله شده و از تماس غیر ضروری خودداری فرمایید 

در صورت عدم دریافت هیچ جوابی در مورد مقاله و طولانی تر شدن زمان داوری (بیشتر از 3 ماه) پس از مطمئن شدن از وضعیت مقاله در پروفایل نویسنده مسئول (عدم دریافت نظر داوران) با دفتر مجله روز های دوشنبه و چهارشنبه ساعت 14-16 تماس حاصل فرمایید 

 

قابل توجه نویسندگان محترم مقالات 

براساس ماده ۳ "آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز" به شماره ابلاغ 162229 مورخ 1400/02/01 معاونت محترم پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از این تاریخ (1402/08/16) از بابت هزینه پردازش مقالات ارائه شده در فصلنامه دانش سرمایه گذاری به ترتیب ذیل عمل می­گردد.

1- همزمان با ثبت مقاله و شروع فرآیند ارسال به داوری، مبلغ 400،000 تومان

2- پس از اخذ نظر داوران محترم و ارسال برای بازنگری مبلغ 600،000 تومان

3- پس از تکمیل فرآیند داوری و همزمان با ارائه نامه پذیرش و مشخص شدن نوبت چاپ مبلغ 500،000 تومان

از نویسندگان دریافت می­گردد.

بدیهی است در صورت عدم تایید مقاله در فرآیند داوری، مبالغ مربوط به ردیف­های 1 و 2 غیر قابل استرداد می­باشد.

نویسنده مقاله باید تصویر فیش واریزی را به عنوان فایل تکمیلی در هنگام ارسال مقاله در سامانه فصلنامه بارگذاری نماید.

شماره حساب انجمن علمی مهندسی مالی ایران : 104042465 نزد بانک تجارت شعبه شهرک غرب

شماره کارت انجمن علمی مهندسی مالی ایران: 5859837000100251