اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

تقی ترابی

دکتری اقتصاد دانشیار-دانشگاه آزاد - واحد علوم وتحقیقات

infoifea.ir

مهدی تقوی

دکتری اقتصاد استاد تمام- دانشگاه علامه طباطبایی

taghavi2009yahoo.com

رضا تهرانی

دکتری مدیریت مالی دانشیا دانشگاه تهران

rtehrani32gmail.com

پیام حنفی زاده

دکتری مهندسی صنایع دانشیار - دانشگاه علامه طباطبایی

hanafizadehgmail.com

فریدون رهنمای رودپشتی

دکتری مدیریت مالی و حسابداری استاد-دانشگاه آزاد - واحد علوم و تحقیقات

rahnamaiau.ir
021-44050657

هاشم نیکومرام

دکتری مدیریت بازرگانی ( گرایش مالی – حسابداری) استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد- واحد علوم وتحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

nikoomaramsrbiau.ac.ir

ابراهیم عباسی

دکتری مدیریت مالی دانشیار- دانشگاه الزهراء

abbasiebrahim2000yahoo.com

علی سعیدی

دکتری مدیریت بازرگانی - مالی استادیار- دانشگاه آزاد - واحد تهران شمال

a_saeediiau-tnb.ac.ir

میرفیض فلاح

دکتری مدیریت مالی و حسابداری دانشیار-دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی

fallahshamsgmail.com

زهرا پورزمانی

حسابداری استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

zahra.poorzamaniyahoo.com

مدیر مسئول

هاشم نیکومرام

استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد- واحد علوم وتحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران

nikoomaramsrbiau.ac.ir

سردبیر

میرفیض فلاح

دکتری مدیریت مالی و حسابداری دانشیار-دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی

fallahshamsgmail.com

مدیر داخلی

منصور فیض اله زاده

دکتری مهندسی مالی دانشگاه آزاد تهران

f.conference94gmail.com